Ajuda

Condicions de venda
 • Objectes i generalitats
  Aquestes condicions generals d’ús, condicions de venda i política de privacitat regulen l’ús de https://www.editorialcasals.com, del qual EDITORIAL CASALS, SA (d’ara en endavant, «Editorial Casals»), amb CIF A08199820 i domicili a C/ Casp, 179, 1r, 08013 de Barcelona, n’és el titular.
  A través del seu lloc web https://www.editorialcasals.com, Editorial Casals proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquirir-los. A causa del contingut i la finalitat d’aquest lloc web, les persones que es vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de «client». La condició de client suposa l’adhesió a les condicions d’ús de la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web. En qualsevol cas, hi ha pàgines de www.editorialcasals.com accessibles a persones físiques o jurídiques que no s’hi arribin a registrar ni iniciïn l’adquisió d’un producte (d’ara en endavant, «usuaris»). En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts de www.editorialcasals.com accepten estar sotmesos als termes i les condicions que inclouen aquestes condicions generals, en la mesura que se’ls puguin aplicar. Editorial Casals vol fer saber als seus clients i usuaris que s’adreça exclusivament a un públic més gran de 18 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per la Península, les Baleals i les Canàries (d’ara en endavant, el «territori»).

Mètodes de lliurament
 • Lliurament del producte
  Editorial Casals es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l’adreça que el client indiqui en el formulari de comanda i que, en tot cas, haurà d’estar compresa dins del territori. Amb l’objectiu d’optimitzar el lliurament, agraïm al client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari laboral habitual. Editorial Casals no serà responsable dels errors causats en el lliurament quan l’adreça d’entrega introduïda pel client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagi estat omesa. Editorial Casals informa el client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.
 • Termini de lliurament
  Els enviaments s’efectuaran a través d’una empresa de missatgeria. La comanda realitzada pel client serà lliurada en un termini màxim de 10 dies laborables (Península i Balears) o 45 dies (Illes Canàries) des del moment en què s’hagi confirmat la comanda.

  Tot i que el termini de lliurament habitual d’Editorial Casals acostuma a oscil·lar entre les 24 i les 48 hores (Península i Balears) des de la finalització de la comanda, llevat de caps de setmana, durant el període vacacional d’agost els enviaments es podran allargar fins a un període de tres setmanes. Es notificarà el període vacacional en el lloc web. Aquests terminis són aproximats i resultat d’una estimació, de manera que, per motius logístics o causes de força major, podrien variar. En casos d’endarreriments en els lliuraments, Editorial Casals informarà els seus clients tan bon punt en tingui informació. Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què l’empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per cada companyia. En el cas d’endarreriments en el lliurament de les comandes imputables a Editorial Casals, el client podrà anul·lar la comanda en qüestió d’acord amb el procediment descrit en l’apartat «Devolució». No es consideraran endarreriments en el lliurament aquells casos en què la companyia de transport hagi posat la comanda a disposició del client dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per alguna causa atribuïble al client. Per motius de seguretat, Editorial Casals no enviarà cap comanda a apartats de correus ni a bases militars, ni tampoc acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar-ne el destinatari i la seva adreça.
 • Dades de lliurament, lliuraments no efectuats i pèrdua
  Si en el moment del lliurament de la comanda el client no hi és, el transportista deixarà un comprovant en el qual indicarà com cal procedir per concertar un nou lliurament. Com a part del servei de lliurament de missatgeria, Editorial Casals contracta la realització d’un seguit d’accions de seguiment, amb el propòsit de garantir que el lliurament es produeixi. Si passats 7 dies (Península i Balears) o 32 dies (Illes Canàries) des de la sortida de la comanda a repartiment no se n’ha concertat el lliurament, el client s’haurà de posar en contacte amb Editorial Casals. Si el client no procedeix d’aquesta manera, passat el termini de lliurament estimat des de la sortida a repartiment de la comanda, es retornarà aquesta comanda als nostres magatzems i el client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a l’origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió que s’hi puguin associar. Si el motiu pel qual no s’ha pogut fer el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, el termini de resposta dels nostres transportistes acostuma a ser d’entre una i tres setmanes.
 • Diligència en el lliurament
  El client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista que, a compte d’Editorial Casals, efectuï el lliurament del producte sol·licitat i haurà d’indicar en l’albarà qualsevol anomalia que pugui detectar en l’embalatge. Si posteriorment, un cop revisat el producte, el client detectés alguna incidència com ara un cop, un trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol altre desperfecte causat en el paquet durant l’enviament, es compromet a comunicar-ho a Editorial Casals per correu electrònic al més aviat possible, preferentment durant les 24 hores següents, o, en tot cas, en un termini màxim de 14 dies des del lliurament.
 • Península i Balears
  Tots els preus dels productes que s’indiquen a través del web inclouen l’IVA i tots els impostos corresponents. Totes les comandes realitzades a través del nostre lloc web seran enviades a través de Correos Express 24/48 h, sense costos d’enviament per a compres iguals o superiors a 20 € (sense IVA) i amb un cost de 3 € per a compres inferiors a 20 € (sense IVA).
 • Illes Canàries
  Un cop s’hagi iniciat la sessió i l’usuari s’hagi identificat com a resident a les Illes Canàries, la comanda es tramita sense IVA. Tots els productes s’envien per Correos Express, en vaixell, i poden trigar 3 setmanes a arribar. Les tarifes d’enviament es repercuteixen de la manera següent: fins a 2 kg → 12,00 €, fins a 3 kg → 17,00 €, fins a 4 kg → 21,00 €, fins a 5 kg → 25,00 €, fins a 10 kg → 45,00 €, fins a 15 kg → 66,00 €, 15 kg o més → no es realitza l’enviament. Caldrà contactar amb Editorial Casals. No es repercuteixen altres càrrecs de tramitació i gestió de duanes.
 • Ceuta i Melilla
  Editorial Casals no efectua enviaments a l’estranger ni, de moment, tampoc a Ceuta i a Melilla. Si un usuari estigués interessat a rebre algun article fora del territori, hauria de posar-se en contacte amb Editorial Casals a través del formulari d’atenció al client o amb un missatge de correu electrònic a casals@editorialcasals.com, i Editorial Casals n’estudiaria la sol·licitud i n’informaria l’usuari.

 • Estoc
  Editorial Casals informa el client que el nombre d’unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències que hi ha al magatzem i la disponibilitat dels nostres proveïdors. Editorial Casals en cap cas no posarà a la venda de manera intencionada més unitats de les que tingui disponibles. Editorial Casals farà tot el que pugui per complaure els seus clients en relació amb la demanda dels productes. Tanmateix, de vegades, per causes difícilment controlables per Editorial Casals, com ara errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que el total d’unitats per satisfer les comandes dels clients difereixi de la quantitat que hi ha en estoc. En el supòsit que el producte no estigui disponible després d’haver-ne fet la comanda, el client serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total o parcial de la comanda en qüestió. L’anul·lació parcial de la comanda a causa de la falta de disponibilitat no dona dret a l’anul·lació total d’aquesta comanda. Si, arran d’aquesta anul·lació, el client vol retornar el producte lliurat, haurà de seguir el que estableix l’apartat «Devolució».

Política de reemborsament
 • Formalització de comandes
  Un cop formalitzada la comanda, és a dir, un cop s’hagin acceptat les condicions d’ús i s’hagi confirmat el procés de la compra, Editorial Casals sempre enviarà un correu electrònic al client en què es confirmaran els detalls de la compra efectuada.
 • Cancel·lació de comandes
  Editorial Casals acceptarà cancel·lacions de comandes quan se sol·licitin abans de l’enviament. Per realitzar la cancel·lació, cal sol·licitar-la enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com.
 • Devolució de productes físics
  Procediment de devolució. Tots els productes comprats a www.editorialcasals.com podran ser retornats i reemborsats sempre que, en un termini màxim de 14 dies hàbils comptats des de la data de lliurament, el client comuniqui a Editorial Casals la seva intenció de retornar el producte adquirit i que es compleixin la resta de les condicions que s’estableixen en aquest apartat. Editorial Casals tan sols acceptarà les devolucions que compleixin els requisits següents: 1. El producte s’ha de trobar en el mateix estat en què es va lliurar i se n’haurà de conservar l’embalatge i l’etiquetatge original. 2. L’enviament s’ha de realitzar fent servir la mateixa caixa en què s’ha rebut per protegir el producte. En el supòsit que no es pugui retornar dins la mateixa caixa en què el producte es va lliurar, el client l’haurà de retornar dins d’una caixa protectora, amb la finalitat que el producte arribi al magatzem d’Editorial Casals amb les màximes garanties possibles. 3. S’ha d’incloure dins del paquet una còpia de l’albarà de lliurament, en què, a més, s’indiquin els productes que es retornen i el motiu de la devolució. Productes retornats per desistiment: si el motiu de la devolució és per desistiment (els productes es van servir correctament però no satisfan el client), caldrà seguir aquests passos: (1) Informar abans de 14 dies naturals des de la recepció que es vol retornar el producte. Es podrà avisar enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com o per mitjà del formulari d’atenció al client. (2) Rebrà un correu en què s’explicarà de quina manera Unión Suiza s’encarregarà de gestionar la recollida del producte mitjançant una companyia de missatgeria. (3) Aquest enviament serà gratuït per al client.
  II. Reemborsaments al client. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats. Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials. Editorial Casals gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema que es va fer servir per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació de l’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució al compte o a la targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.
 • Devolució de llicències digitals
  I. Procediment de devolució. Totes les llicències comprades a www.editorialcasals.com podran ser retornades i reemborsades sempre que, en un termini màxim de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament, el client comuniqui a Editorial Casals la seva intenció de retornar la llicència adquirida (o les llicències adquirides) i que es compleixin la resta de les condicions que s’estableixen en aquest apartat.
  Editorial Casals tan sols acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents: 1. La llicència no hagi estat activada a eCasals.net. 2. En el cas que ja hagi estat activada, que no hagin transcorregut més de 14 dies des de l’activació. La informació es podrà efectuar enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com o per mitjà del formulari d’atenció al client.
  II. Reemborsaments al client. La devolució de les llicències comportarà un reemborsament igual al cost de les llicències retornades. Les devolucions i les anul·lacions parcials comportaran reemborsaments parcials. Editorial Casals gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema que es va fer servir per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació de l’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució al compte o a la targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.
Formes de pagament
 • Pagament
  El client es compromet a pagar en el moment en què efectua la comanda. El tiquet o el comprovant de compra que es correspon amb la comanda estarà disponible i es podrà consultar a www.editorialcasals.com, en la secció «El meu compte», «Historial i detall de les meves comandes». El client haurà de pagar l’import corresponent a la comanda feta per mitjà d’una targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i/o altres targetes anàlogues). La targeta amb la qual es fa efectiu el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora una caixa d’estalvis o un banc espanyol. El pagament amb targeta es realitza a través de la passarel·la de pagament Servired, amb els seus propis protocols de seguretat. El client, a través del correu electrònic o via telefònica, haurà de notificar al més aviat possible a Editorial Casals qualsevol càrrec impropi o fraudulent a la targeta de crèdit emprada per a les compres per tal que Editorial Casals pugui realitzar les gestions oportunes. Informem que cap dada de la targeta de crèdit o de dèbit no quedarà guardada en els servidors d’Editorial Casals.

 • Seguretat
  Editorial Casals compta amb les màximes mesures de seguretat disponibles comercialment en el sector. A més, el procés de pagament funciona amb un servidor segur que utilitza el protocol SSL (secure socket layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada per mitjà d’algoritmes de 128 bits, que asseguren que tan sols sigui intel·ligible per a l’ordinador del client i per al de www.editorialcasals.com. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, es garanteix: (i) que el client comunica les seves dades al centre servidor d’Editorial Casals i no a qualsevol altre que intentés passar pel de l’editorial, i (ii) que entre el client i el centre servidor d’Editorial Casals les dades es transmeten xifrades, de manera que se n’evita la possible lectura o manipulació per part de tercers.
Condicions d’ús d’una llicència
 • Informació prèvia
  Per mitjà d’aquest document s’estableixen les condicions i els termes pels quals es regeixen l’accés, la reproducció i l’ús dels productes i els serveis (d’ara en endavant, els «termes i condicions») comercialitzats per l’entitat EDITORIAL CASALS, SA, amb adreça al carrer de Casp, 79, 1r, 08013 de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 4.387, llibre 3.719 de la secció 2a, foli 36, full núm. 12.123, i CIF A08199820 (d’ara en endavant, «Editorial Casals»), a través dels llocs web que són titularitat del grup Editorial Casals (d’ara en endavant, el «lloc web»). Dades de contacte: telèfon: +34 932 449 550; correu electrònic: docencia@editorialcasals.com.

  La utilització del lloc web, així com l’adquisició dels diversos productes i serveis disponibles a través d’aquest canal, suposa que el client (d’ara en endavant, el «client») queda vinculat per aquests termes i condicions, així com per les condicions d’ús, a la política de privacitat i a la política de cookies (en conjunt, les «condicions i polítiques») recollides en el lloc web. S’entén per client del lloc web la persona física (representant legal de l’alumne/a) o la persona jurídica que hi accedeix per comprar un contingut digital que serà utilitzat per l’alumne/a com a usuari. També pot ser usuari d’aquest lloc web el professor o la professora (d’ara en endavant, «el professor») que faci servir els continguts digitals adquirits a través del centre educatiu pel canal habitual, tot i que no es considerarà client pel que fa a l’adquisició del contingut digital a través del lloc web. Tots plegats, en relació amb l’ús de la llicència, seran anomenats «usuari» o «usuaris».

  Les condicions i les polítiques podran ser modificades en qualsevol moment i seran efectives a partir del dia en què es publiquin. És responsabilitat dels usuaris revisar aquestes condicions i polítiques periòdicament i cada cop que hi hagi una contractació dels productes a través del lloc web per part del client. S’aplicaran les condicions i les polítiques vigents en el moment de l’adquisició del producte. Quan es produeixi un canvi en les condicions i les polítiques, Editorial Casals es reserva el dret de comunicar-ho per qualsevol mitjà (per exemple, tot i que no exclusivament, per correu electrònic i a través de la pàgina web) i es considerarà que s’accepten les noves condicions si es continua utilitzant el lloc web.
 • Productes digitals
  A través del lloc web, el client pot obtenir continguts educatius editorials en format digital (d’ara en endavant, «contingut digital» o «continguts»). Aquests continguts són contractats a través d’una llicència d’ús d’una durada determinada denominada llicència digital (d’ara en endavant, «llicència»). La llicència serà d’ús temporal i tindrà un caràcter personal no comercial, no serà transferible ni exclusiva, i servirà per accedir als continguts contractats. Per poder fer servir la llicència, cal el requisit previ d’activar-la en el lloc web seguint les instruccions que s’hi detallen. De la mateixa manera, l’usuari de la llicència també s’haurà de registrar al lloc web i acceptar la resta de condicions i polítiques de l’espai.
 • A què dona accés la llicència?
  La llicència dona un accés limitat als continguts i els serveis associats al contingut digital als quals fa referència aquesta llicència. Durant la vigència de la llicència, Editorial Casals podrà alterar el contingut editorial per causes funcionals o operatives de caràcter excepcional que obliguin a modificar-lo. Editorial Casals també podrà modificar en qualsevol moment l’oferta comercial de continguts que pugui implicar canvis en els productes, en els preus o en altres condicions comercials, així com fer promocions. De la mateixa manera, podrà afegir continguts nous a la llicència que estigui en vigor, sempre que el tipus de llicència ho permeti.

  PREU I PAGAMENT
  El preu de venda de la llicència serà el que consti publicat a la fitxa de cada contingut digital en el moment en què el client efectuï la compra, i Editorial Casals es reserva el dret de modificar-lo en qualsevol moment i ha de donar a conèixer públicament aquesta modificació. Llevat del cas en què s’indiqui expressament, s’ha d’entendre que els preus publicats ja inclouen l’IVA. El pagament es podrà fer exclusivament amb targetes de crèdit i de dèbit VISA i Mastercard activades per fer compres per internet.

  Editorial Casals es reserva el dret a establir els mecanismes pertinents per comprovar l’acompliment d’aquestes condicions. Editorial Casals es reserva també la possibilitat de fer promocions dels continguts digitals que s’ofereixen a través del lloc web, que consistiran en vals de descompte a través del centre educatiu de l’alumne/a usuari de la llicència.
 • Propietat intel·lectual
  Els usuaris de la llicència reconeixen i accepten que Editorial Casals és titular i propietària en exclusiva dels drets d’explotació del contingut digital i de qualsevol altre element de les seves titularitats respectives a les quals l’usuari pugui tenir accés. Aquesta titularitat inclou els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts digitals.

  S’informa que Editorial Casals podrà fer servir en els seus productes continguts d’obres de domini públic, d’obres subjectes a drets d’autor de tercers amb finalitats docents per mitjà del dret de citació, o d’obres de tercers a través de la llicència corresponent. Els usos esmentats no suposaran per a l’usuari cap utilització addicional, més enllà de la contractació d’aquesta llicència.

  D’acord amb el que s’ha indicat més amunt, per mitjà de l’acceptació d’aquests termes i condicions, s’entén que no se cedeix a favor dels usuaris cap dret de propietat intel·lectual pel que fa als continguts digitals, més enllà del seu dret d’ús a través de la llicència. D’acord amb el que s’ha esmentat abans, els usuaris no poden fer servir la llicència fora del seu àmbit personal i privat; especialment, no podran donar una finalitat comercial a la llicència. L’usuari no podrà adaptar, descarregar, revisar, modificar, reproduir en línia (streaming) ni exercir cap altre acte de comunicació pública, fer enginyeria inversa, duplicar, publicar, mostrar, subllicenciar o distribuir cap contingut al qual la llicència doni accés i que no estigui permès expressament per Editorial Casals; tampoc podrà utilitzar eines diferents de les que estan permeses. Així mateix, no està permès en cap cas l’ús d’altres tècniques, com l’entramat (framing), el servidor intermediari (proxy server), els robots, les aranyes (spiders o crawlers) o altres eines i programes que persegueixin l’objectiu d’esquivar les limitacions de la llicència mateixa. Tampoc no es permet descarregar-ne ni indexar-ne els continguts. No es permet fer servir cap tècnica orientada a impedir el funcionament correcte del servei.
 • Garanties de la llicència
  Quan es facilita la llicència d’un contingut digital, si no s’indica el contrari en la fitxa del producte (per exemple, amb un avís com ara «en construcció»), els continguts sempre estaran complets. És responsabilitat dels usuaris verificar que el contingut digital adquirit satisfà les seves necessitats de contingut i de servei. Editorial Casals no ofereix cap garantia en relació amb la compilació dels continguts, ni tampoc pel que fa a la seva correcció i actualització. Igualment, Editorial Casals, fidel a la seva vocació de servei, posa a disposició del professor diverses vies de contacte per tal de poder rebre peticions de millora o suggeriments, o bé a través de la plataforma, o bé de la xarxa comercial o del correu electrònic docencia@editorialcasals.com. Aquestes peticions podran ser acceptades o rebutjades per Editorial Casals sense que sigui necessària cap mena de justificació.
 • Canvis i devolucions
  D’acord amb la normativa vigent en matèria de consumidors i usuaris, en el subministrament de continguts digitals no existeix el dret de desistiment. En aquest sentit, totes les compres es consideraran fermes un cop s’hagi fet el pagament i no hi haurà dret de devolució. Sense perjudici del que s’acaba d’esmentar, una llicència que no hagi estat activada es podrà canviar per una altra d’equivalent en el termini de catorze (14) dies naturals des de la seva adquisició. En el cas que s’hagi produït un error en l’adquisició de la llicència per part del client però que no hagi estat activada, Editorial Casals procedirà a la devolució de la compra, sempre que s’exerceixi el dret de devolució en el termini indicat de catorze (14) dies naturals des de la seva adquisició. El client pot exercir el seu dret de desistiment d’una comanda en el termini esmentat i en els supòsits previstos contactant amb Editorial Casals a través del correu electrònic docencia@editorialcasals.com, i indicant en l’assumpte del correu el número de la comanda que es pretén retornar. En el mateix correu també haurà de constar l’ISBN del contingut que es retorna i el motiu de la devolució.
 • Durada de la llicència
  Pel que fa a la durada, es distingeixen dos tipus de llicència:

  • Llicència de curs: és la llicència que finalitza quan s’acaba el curs acadèmic del país del sol·licitant, independentment de la seva durada en el moment de sol·licitar-la.
  • Llicència demo: és la llicència que té una durada determinada i que finalitza abans que s’acabi el curs acadèmic del país sol·licitant. Les llicències de curs es preveuen per al curs sol·licitat en el país del sol·licitant. El fet de no completar el curs no pot donar lloc en cap cas a una devolució total o parcial de la llicència.

  USUARIS DE LA LLICÈNCIA
  Editorial Casals distingeix entre dues classes de llicència segons el tipus d’usuari:
  • Llicències de l’alumne/a: són les d’ús exclusiu dels alumnes; presentaran els serveis i les limitacions que Editorial Casals consideri adequades per a un/a alumne/a. Les llicències destinades a aquest ús es corresponen formalment amb les que adquireix el client a través del lloc web.
  • Llicències de professor: són les que es donen exclusivament al professor, amb validació interna prèvia; oferiran els serveis que Editorial Casals consideri adequats a la condició de professor/a. Editorial Casals es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, el perfil de la llicència (de professor a alumne o a la inversa). Si es detecta que un usuari d’una llicència d’alumne accedeix a una llicència de professor, i, per tant, en suplanta la identitat o vulnera els sistemes de validació, amb l’objectiu de fer un ús no autoritzat de la llicència indicada (com ara tenir accés als solucionaris i a les propostes d’exàmens, entre altres supòsits), Editorial Casals ho comunicarà al centre educatiu afectat i en cap cas no serà responsable de les conseqüències que es puguin derivar d’aquesta situació.
 • Relació entre els usuaris
  Amb l’objectiu d’accedir a totes les funcionalitats del lloc web i de la llicència, és necessari crear una relació entre el professor i l’alumne usuari de la llicència a través dels grups. Quan un/a alumne/a s’uneix a un grup gestionat per un/a professor/a, aquest/a professor/a podrà veure les accions de l’alumne/a dins del grup, i podrà canviar el nom de l’usuari i la contrasenya de l’alumne/a en casos excepcionals i justificats prèviament. El professor coneixerà la contrasenya de la llicència de l’alumne/a tan sols en el cas que hagi estat ell mateix qui hagi establert la contrasenya inicial. Un/a professor/a pot assignar llicències als alumnes i integrar-los en un grup sense l’autorització prèvia de l’alumne/a. En tot cas, l’alumne/a podrà modificar la seva contrasenya d’accés en qualsevol moment.
 • Publicació de continguts
  La llicència permet als usuaris publicar, sota la seva responsabilitat, determinats continguts, com ara emplenar formularis, respondre activitats i penjar documents, entre d’altres. Editorial Casals no té cap obligació de revisar ni de filtrar els continguts publicats pels usuaris ni en serà responsable.

  Editorial Casals es reserva el dret d’eliminar el contingut publicat per l’usuari sempre que:
  • L’usuari faci un ús abusiu dels recursos que Editorial Casals posa a la seva disposició.
  • Existeixi la sospita que l’usuari infringeix els drets d’autor propis o de tercers.
  • El contingut publicat per l’usuari no sigui adequat per a la pràctica docent, d’acord amb la normativa i els usos vigents.
  • Si es tracta d’un contingut ofensiu, injuriós o obscè, i/o que vulneri la normativa aplicable a qualsevol àmbit.

  Tot i que Editorial Casals adopta mesures tècniques estàndards i necessàries amb el propòsit de protegir els continguts publicats per l’usuari, no serà en cap cas la responsable del fet que es pugui produir algun incident de seguretat aliè a la seva voluntat i que comprometi el contingut. Sigui com sigui, Editorial Casals actuarà de forma immediata enfront d’aquestes situacions i adoptarà les mesures necessàries per evitar incidents d’aquesta mena.

  Amb l’objectiu que Editorial Casals pugui mostrar el contingut publicat pels usuaris dins de la seva plataforma amb l’ús que s’espera de l’usuari, encara que canviïn les tecnologies, en publicar un contingut, l’usuari concedeix a Editorial Casals una llicència sense drets, perpètua, irrevocable i no exclusiva per utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir i distribuir aquest contingut, parcialment o totalment, a tot el món, i en qualsevol format, mitjà o tecnologia existent o pendent de descobrir.
 • Tractament de les dades de caràcter personal
  La contractació de la llicència i l’acceptació d’aquests termes i condicions suposen un tractament de les dades personals dels clients i els usuaris per part d’Editorial Casals, que actua com a responsable del tractament en els termes del Reglament 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

  El tractament que se’n fa, doncs, així com la seva finalitat, es detallen en la política de privacitat [CSO1] del lloc web. Igualment, l’ús de la llicència permet que qualsevol usuari introdueixi contingut propi o de tercers que pugui contenir dades de caràcter personal, incloses dades de categoria especial. Aquesta informació serà propietat de l’usuari, que tindrà la consideració de responsable del tractament de les dades personals que s’incorporin al web en els termes del RGPD i de la LOPDGDD.

  En el cas de dades personals de tercers que no pertanyin a l’usuari de la llicència, l’usuari declara [i serveixen aquests termes i condicions com una declaració expressa] que ha obtingut el consentiment exprés i per escrit per al tractament d’aquelles dades, inclòs el fet de publicar-les com a disponibles a la plataforma, i eximeix Editorial Casals de qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa a la legitimació del tractament d’aquelles dades i davant de qualsevol titular afectat o davant de l’autoritat. A tal efecte, Editorial Casals tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades que s’incorporin per compte del responsable, amb l’única finalitat de processar i emmagatzemar les dades, així com mantenir la llicència i oferir assistència tècnica a aquesta llicència. L’accés d’Editorial Casals a les dades indicades no es considerarà un tractament de dades per a altres finalitats, sinó un accés a compte del responsable d’acord amb la normativa.

  La relació de l’encarregat del tractament es regirà pels pactes següents i comprometrà totes dues parts a l’acompliment de la normativa indicada:
  • Accedir a les dades i procedir al seu tractament d’acord amb les finalitats indicades.
  • Mantenir la confidencialitat sobre les dades i procurar que compleixin el mateix deure de confidencialitat aquells empleats que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, sense perjudici de les obligacions de caràcter legal o peticions jurisdiccionals que obliguin a comunicar-les.
  • Aplicar les mesures de seguretat necessàries per al tractament de les dades d’acord amb el RGPD.
  • Subcontractar a un tercer els serveis encarregats per l’usuari que suposin un tractament de les dades necessari per a la finalitat encomanada. Aquesta disposició serà considerada com una autorització expressa. El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, estarà igualment obligat a complir les obligacions previstes en aquest document per a l’encarregat.
  • Destruir les dades quan finalitzi la llicència, sense perjudici de la seva obligació de mantenir-les convenientment bloquejades, d’acord amb la LOPDGDD i segons els termes legals aplicables en cada cas.
 • Què passa quan s’acaba la llicència?
  Un cop hagin passat noranta (90) dies naturals després de la fi de la durada de la llicència, i sempre que l’usuari no la renovi, Editorial Casals es reserva el dret d’esborrar totes les dades associades a aquella llicència. En el cas que es tracti d’un/a alumne/a (menor d’edat), si el compte d’usuari no té cap altra llicència activa associada, podrà ser eliminada completament. El professor es pot donar de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça docencia@editorialcasals.com.

  DADES PERSONALS GENERADES PER L’ÚS DE LA PLATAFORMA I TRACTAMENT DE LES DADES
  A mesura que es fa servir la llicència, es genera un seguit de dades personals:
  • Respostes a les activitats: aquestes dades són analitzades de forma anònima per Editorial Casals, per tal de conèixer el nombre d’encerts i d’errors de les activitats. També permeten determinar la qualitat educativa de les activitats i l’ús que se’n fa.
  • Registres d’ús: quan es fan servir els diversos elements (llibres, pàgines, recursos, activitats), es genera un registre d’accessos als diferents recursos i funcionalitats disponibles. Editorial Casals utilitza aquest registre d’accessos per donar servei als usuaris i també, de forma anonimitzada, per determinar la qualitat educativa i l’ús que es fa d’aquests elements.
  • Ús d’algoritmes: en els continguts digitals que disposin d’aquesta opció —segons les qualificacions obtingudes en les activitats que hagi realitzat l’alumne/a—, el lloc web pot proposar o alterar la selecció d’activitats que presenti a cada alumne/a de manera automàtica, sempre en benefici del seu aprenentatge.
 • Llei aplicable i jurisdicció
  Aquestes condicions de compra estan sotmeses a la legislació del domicili d’Editorial Casals. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions, s’entendrà que Editorial Casals i el client se sotmetin a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals del domicili d’Editorial Casals, si no és que la normativa legal aplicable en la matèria disposa imperativament la submissió a un altre fur diferent.
Propietat intel·lectual i industrial
 • Drets de propietat intel·lectual
  Editorial Casals té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font d’aquest lloc web, i especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, sobre les fotografies, les imatges, els textos, els logotips, els dissenys, les marques, els noms comercials i les dades que s’inclouen en el web. S’adverteix clients i usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. No obstant això, igualment, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic i, per tant, s’hi aplica també tota la normativa espanyola i europea vigent en aquesta matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit d’Editorial Casals. De la mateixa manera, també en queda prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del lloc web, si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit d’Editorial Casals.
  Editorial Casals informa que no concedeix cap llicència ni autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el web. Únicament s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se’n citi la font o s’hi faci referència, i l’usuari és l’únic responsable del mal ús d’aquests continguts

No has trobat la resposta?

Escriu-nos a pedidos@editorialcasals.com o truca al 902 107 007