Ajuda

Condicions de venda
 • Objectes i generalitats
  Aquestes condicions generals d’ús, condicions de venda i política de privacitat regulen l’ús de https://www.editorialcasals.com, del qual EDITORIAL CASALS, SA (d’ara en endavant, «Editorial Casals»), amb CIF A08199820 i domicili a C/ Casp, 179, 1r, 08013 de Barcelona, n’és el titular. A través del seu lloc web https://www.editorialcasals.com, Editorial Casals proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquirir-los. A causa del contingut i la finalitat d’aquest lloc web, les persones que es vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de «client». La condició de client suposa l’adhesió a les condicions d’ús de la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web. En qualsevol cas, hi ha pàgines de www.editorialcasals.com accessibles a persones físiques o jurídiques que no s’hi arribin a registrar ni iniciïn l’adquisió d’un producte (d’ara en endavant, «usuaris»). En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts de www.editorialcasals.com accepten estar sotmesos als termes i les condicions que inclouen aquestes condicions generals, en la mesura que se’ls puguin aplicar. Editorial Casals vol fer saber als seus clients i usuaris que s’adreça exclusivament a un públic més gran de 18 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per la Península, les Baleals i les Canàries (d’ara en endavant, el «territori»).
Mètodes de lliurament
 • Lliurament del producte
  Editorial Casals es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l’adreça que el client indiqui en el formulari de comanda i que, en tot cas, haurà d’estar compresa dins del territori. Amb l’objectiu d’optimitzar el lliurament, agraïm al client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari laboral habitual. Editorial Casals no serà responsable dels errors causats en el lliurament quan l’adreça d’entrega introduïda pel client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagi estat omesa. Editorial Casals informa el client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.
 • Termini de lliurament
  Els enviaments s’efectuaran a través d’una empresa de missatgeria. La comanda realitzada pel client serà lliurada en un termini màxim de 10 dies laborables (Península i Balears) o 45 dies (Illes Canàries) des del moment en què s’hagi confirmat la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual d’Editorial Casals acostuma a oscil·lar entre les 24 i les 48 hores (Península i Balears) des de la finalització de la comanda, llevat de caps de setmana, durant el període vacacional d’agost els enviaments es podran allargar fins a un període de tres setmanes. Es notificarà el període vacacional en el lloc web. Aquests terminis són aproximats i resultat d’una estimació, de manera que, per motius logístics o causes de força major, podrien variar. En casos d’endarreriments en els lliuraments, Editorial Casals informarà els seus clients tan bon punt en tingui informació. Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què l’empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per cada companyia. En el cas d’endarreriments en el lliurament de les comandes imputables a Editorial Casals, el client podrà anul·lar la comanda en qüestió d’acord amb el procediment descrit en l’apartat «Devolució». No es consideraran endarreriments en el lliurament aquells casos en què la companyia de transport hagi posat la comanda a disposició del client dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per alguna causa atribuïble al client. Per motius de seguretat, Editorial Casals no enviarà cap comanda a apartats de correus ni a bases militars, ni tampoc acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar-ne el destinatari i la seva adreça.
 • Dades de lliurament, lliuraments no efectuats i pèrdua
  Si en el moment del lliurament de la comanda el client no hi és, el transportista deixarà un comprovant en el qual indicarà com cal procedir per concertar un nou lliurament. Com a part del servei de lliurament de missatgeria, Editorial Casals contracta la realització d’un seguit d’accions de seguiment, amb el propòsit de garantir que el lliurament es produeixi. Si passats 7 dies (Península i Balears) o 32 dies (Illes Canàries) des de la sortida de la comanda a repartiment no se n’ha concertat el lliurament, el client s’haurà de posar en contacte amb Editorial Casals. Si el client no procedeix d’aquesta manera, passat el termini de lliurament estimat des de la sortida a repartiment de la comanda, es retornarà aquesta comanda als nostres magatzems i el client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a l’origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió que s’hi puguin associar. Si el motiu pel qual no s’ha pogut fer el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, el termini de resposta dels nostres transportistes acostuma a ser d’entre una i tres setmanes.
 • Diligència en el lliurament
  El client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista que, a compte d’Editorial Casals, efectuï el lliurament del producte sol·licitat i haurà d’indicar en l’albarà qualsevol anomalia que pugui detectar en l’embalatge. Si posteriorment, un cop revisat el producte, el client detectés alguna incidència com ara un cop, un trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol altre desperfecte causat en el paquet durant l’enviament, es compromet a comunicar-ho a Editorial Casals per correu electrònic al més aviat possible, preferentment durant les 24 hores següents, o, en tot cas, en un termini màxim de 14 dies des del lliurament.
 • Península i Balears
  Tots els preus dels productes que s’indiquen a través del web inclouen l’IVA i tots els impostos corresponents. Totes les comandes realitzades a través del nostre lloc web seran enviades a través de Correos Express 24/48 h, sense costos d’enviament per a compres iguals o superiors a 20 € (sense IVA) i amb un cost de 3 € per a compres inferiors a 20 € (sense IVA).
 • Illes Canàries
  Un cop s’hagi iniciat la sessió i l’usuari s’hagi identificat com a resident a les Illes Canàries, la comanda es tramita sense IVA. Tots els productes s’envien per Correos Express, en vaixell, i poden trigar 3 setmanes a arribar. Les tarifes d’enviament es repercuteixen de la manera següent: fins a 2 kg → 12,00 €, fins a 3 kg → 17,00 €, fins a 4 kg → 21,00 €, fins a 5 kg → 25,00 €, fins a 10 kg → 45,00 €, fins a 15 kg → 66,00 €, 15 kg o més → no es realitza l’enviament. Caldrà contactar amb Editorial Casals. No es repercuteixen altres càrrecs de tramitació i gestió de duanes.
 • Ceuta i Melilla
  Editorial Casals no efectua enviaments a l’estranger ni, de moment, tampoc a Ceuta i a Melilla. Si un usuari estigués interessat a rebre algun article fora del territori, hauria de posar-se en contacte amb Editorial Casals a través del formulari d’atenció al client o amb un missatge de correu electrònic a casals@editorialcasals.com, i Editorial Casals n’estudiaria la sol·licitud i n’informaria l’usuari.
 • Estoc
  Editorial Casals informa el client que el nombre d’unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències que hi ha al magatzem i la disponibilitat dels nostres proveïdors. Editorial Casals en cap cas no posarà a la venda de manera intencionada més unitats de les que tingui disponibles. Editorial Casals farà tot el que pugui per complaure els seus clients en relació amb la demanda dels productes. Tanmateix, de vegades, per causes difícilment controlables per Editorial Casals, com ara errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que el total d’unitats per satisfer les comandes dels clients difereixi de la quantitat que hi ha en estoc. En el supòsit que el producte no estigui disponible després d’haver-ne fet la comanda, el client serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total o parcial de la comanda en qüestió. L’anul·lació parcial de la comanda a causa de la falta de disponibilitat no dona dret a l’anul·lació total d’aquesta comanda. Si, arran d’aquesta anul·lació, el client vol retornar el producte lliurat, haurà de seguir el que estableix l’apartat «Devolució».
Política de reemborsament
 • Formalització de comandes
  Un cop formalitzada la comanda, és a dir, un cop s’hagin acceptat les condicions d’ús i s’hagi confirmat el procés de la compra, Editorial Casals sempre enviarà un correu electrònic al client en què es confirmaran els detalls de la compra efectuada.
 • Cancel·lació de comandes
  Editorial Casals acceptarà cancel·lacions de comandes quan se sol·licitin abans de l’enviament. Per realitzar la cancel·lació, cal sol·licitar-la enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com.
 • Devolució de productes físics
  Procediment de devolució. Tots els productes comprats a www.editorialcasals.com podran ser retornats i reemborsats sempre que, en un termini màxim de 14 dies hàbils comptats des de la data de lliurament, el client comuniqui a Editorial Casals la seva intenció de retornar el producte adquirit i que es compleixin la resta de les condicions que s’estableixen en aquest apartat. Editorial Casals tan sols acceptarà les devolucions que compleixin els requisits següents: 1. El producte s’ha de trobar en el mateix estat en què es va lliurar i se n’haurà de conservar l’embalatge i l’etiquetatge original. 2. L’enviament s’ha de realitzar fent servir la mateixa caixa en què s’ha rebut per protegir el producte. En el supòsit que no es pugui retornar dins la mateixa caixa en què el producte es va lliurar, el client l’haurà de retornar dins d’una caixa protectora, amb la finalitat que el producte arribi al magatzem d’Editorial Casals amb les màximes garanties possibles. 3. S’ha d’incloure dins del paquet una còpia de l’albarà de lliurament, en què, a més, s’indiquin els productes que es retornen i el motiu de la devolució. Productes retornats per desistiment: si el motiu de la devolució és per desistiment (els productes es van servir correctament però no satisfan el client), caldrà seguir aquests passos: (1) Informar abans de 14 dies naturals des de la recepció que es vol retornar el producte. Es podrà avisar enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com o per mitjà del formulari d’atenció al client. (2) Rebrà un correu en què s’explicarà de quina manera Unión Suiza s’encarregarà de gestionar la recollida del producte mitjançant una companyia de missatgeria. (3) Aquest enviament serà gratuït per al client. II. Reemborsaments al client. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats. Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials. Editorial Casals gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema que es va fer servir per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació de l’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució al compte o a la targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.
 • Devolució de llicències digitals
  I. Procediment de devolució. Totes les llicències comprades a www.editorialcasals.com podran ser retornades i reemborsades sempre que, en un termini màxim de 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament, el client comuniqui a Editorial Casals la seva intenció de retornar la llicència adquirida (o les llicències adquirides) i que es compleixin la resta de les condicions que s’estableixen en aquest apartat. Editorial Casals tan sols acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents: 1. La llicència no hagi estat activada a eCasals.net. 2. En el cas que ja hagi estat activada, que no hagin transcorregut més de 14 dies des de l’activació. La informació es podrà efectuar enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com o per mitjà del formulari d’atenció al client. II. Reemborsaments al client. La devolució de les llicències comportarà un reemborsament igual al cost de les llicències retornades. Les devolucions i les anul·lacions parcials comportaran reemborsaments parcials. Editorial Casals gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema que es va fer servir per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació de l’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució al compte o a la targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.
Formes de pagament
 • Pagament
  El client es compromet a pagar en el moment en què efectua la comanda. El tiquet o el comprovant de compra que es correspon amb la comanda estarà disponible i es podrà consultar a www.editorialcasals.com, en la secció «El meu compte», «Historial i detall de les meves comandes». El client haurà de pagar l’import corresponent a la comanda feta per mitjà d’una targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i/o altres targetes anàlogues). La targeta amb la qual es fa efectiu el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora una caixa d’estalvis o un banc espanyol. El pagament amb targeta es realitza a través de la passarel·la de pagament Servired, amb els seus propis protocols de seguretat. El client, a través del correu electrònic o via telefònica, haurà de notificar al més aviat possible a Editorial Casals qualsevol càrrec impropi o fraudulent a la targeta de crèdit emprada per a les compres per tal que Editorial Casals pugui realitzar les gestions oportunes. Informem que cap dada de la targeta de crèdit o de dèbit no quedarà guardada en els servidors d’Editorial Casals.
 • Seguretat
  Editorial Casals compta amb les màximes mesures de seguretat disponibles comercialment en el sector. A més, el procés de pagament funciona amb un servidor segur que utilitza el protocol SSL (secure socket layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada per mitjà d’algoritmes de 128 bits, que asseguren que tan sols sigui intel·ligible per a l’ordinador del client i per al de www.editorialcasals.com. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, es garanteix: (i) que el client comunica les seves dades al centre servidor d’Editorial Casals i no a qualsevol altre que intentés passar pel de l’editorial, i (ii) que entre el client i el centre servidor d’Editorial Casals les dades es transmeten xifrades, de manera que se n’evita la possible lectura o manipulació per part de tercers.
Propietat intel·lectual i industrial
 • Drets de propietat intel·lectual
  Editorial Casals té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font d’aquest lloc web, i especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, sobre les fotografies, les imatges, els textos, els logotips, els dissenys, les marques, els noms comercials i les dades que s’inclouen en el web. S’adverteix clients i usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. No obstant això, igualment, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic i, per tant, s’hi aplica també tota la normativa espanyola i europea vigent en aquesta matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit d’Editorial Casals. De la mateixa manera, també en queda prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del lloc web, si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit d’Editorial Casals. Editorial Casals informa que no concedeix cap llicència ni autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el web. Únicament s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se’n citi la font o s’hi faci referència, i l’usuari és l’únic responsable del mal ús d’aquests continguts
Accessibilitat web
 • Els nostres continguts
  Els clients i usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació del web, mentre hi naveguin i després d’haver-hi accedit. Com a conseqüència d’això, els clients i els usuaris són els únics responsables, davant d’Editorial Casals i de tercers, de: (i) les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització amb propòsits o efectes il·lícits o contraris a aquest document de qualsevol contingut del lloc web, elaborat o no per Editorial Casals, publicat o no sota el seu nom de forma oficial, i (ii) les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut d’aquest document i lesiva per als interessos o els drets de tercers, o que d’alguna manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir que altres usuaris en puguin gaudir amb normalitat. Editorial Casals es reserva el dret a actualitzar els continguts del web quan ho consideri oportú, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva, així com a denegar l’accés al lloc web a clients i usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol de les condicions que consten en aquest document. Editorial Casals informa que no garanteix: (i) que l’accés al lloc web i/o a les pàgines web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’errors; (ii) que el contingut o software al qual els clients i usuaris accedeixin a través del lloc web o de les pàgines web d’enllaç no continguin errors, virus informàtics o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, o que pugui causar qualsevol altre tipus de dany; (iii) l’aprofitament que, de la informació o del contingut d’aquest web o de les pàgines web d’enllaç, en puguin realitzar els clients i usuaris per als seus propòsits personals. La informació que conté aquest web ha de ser considerada pels clients i els usuaris com a divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com pel que fa als seus efectes, i és per aquest motiu que Editorial Casals no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquest web i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris que es poguessin derivar d’alguna inexactitud continguda en el lloc web.
 • La nostra responsabilitat
  Editorial Casals no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu, (1) de la utilització que els clients o usuaris puguin fer dels materials d’aquest web o de les pàgines web d’enllaç, tant si són prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de contiguts del lloc web o de tercers; (2) dels eventuals danys o perjudicis per als clients o usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o de la localització dels continguts i/o accés al lloc web, i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o la instrumentació dels elements tècnics que el web o un programa facilitin a l’usuari; (3) dels continguts d’aquelles pàgines web a les quals els clients o els usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el lloc web, tant si són autoritzats com si no ho són; (4) dels actes o les omissions de tercers, independentment que aquests tercers poguessin estar units a Editorial Casals per mitjà d’una via contractual; (5) de l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el web, atès que és responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors a càrrec seu, o bé la d’instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objectiu d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors i (ii) l’enviament de dades personals sense l’autorització prèvia dels seus progenitors o tutors; (6) de les comunicacions o els diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través de l’entorn al lloc web i/o pàgines d’enllaç, i, per tant, no respondrà dels eventuals danys i perjudicis que els clients o usuaris particulars i/o col·lectius puguin patir com a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs. Editorial Casals no serà responsable en cap cas quan es produeixin: (1) errors o retards en l’accés al lloc web per part del client a l’hora d’introduir les dades al formulari de comanda, la lentitud o la impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin causades per problemes a la xarxa d’Internet, per motius fortuïts, per causes de força major o per qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe d’Editorial Casals. (2) Fallades o incidències que es poguessin produir en les comunicacions, eliminació o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis estiguin constantment operatius. (3) Errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del client. (4) No operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel client per a l’enviament de la confirmació de la comanda. (5) En tot cas, Editorial Casals es compromet a resoldre els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. (6) Així mateix, Editorial Casals té dret a realitzar durant intervals temporals definits campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. Editorial Casals es reserva el dret a modificar les condicions d’aplicació de les promocions, a prorrogar-les –i comunicar-ho oportunament– o a procedir a l’exclusió de la promoció de qualsevol dels participants, en el supòsit que hi detecti algun tipus d’anomalia, abús o comportament poc ètic.
 • Nul·litat
  En el cas que qualsevol clàusula d’aquestes condicions d’ús sigui declarada nul·la, les altres clàususles continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa d’aquests condicions d’ús. Editorial Casals podrà no exercir cap de les facultats i els drets conferits en aquest document, la qual cosa no n’implicarà en cap cas la renúncia, llevat que hi hagi un reconeixement explícit per part d’Editorial Casals o prescripció de l’acció que es correspongui en cada cas.
 • Modificació de les condicions d’ús
  Editorial Casals es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació i la configuració de www.editorialcasals.com, així com aquestes condicions generals. És per això que Editorial Casals recomana al client que les llegeixi atentament cada cop que accedeixi al lloc web. Els clients i els usuaris sempre tindran a la seva disposició aquestes condicions d’ús en un lloc visible i lliurement accessible, perquè hi puguin fer tantes consultes com necessitin. En qualsevol cas, l’acceptació de les condicions d’ús serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de www.editorialcasals.com,
 • Llei aplicable i arbitratge
  Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi d’aquestes condicions d’ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

No has trobat la resposta?

Escriu-nos a pedidos@editorialcasals.com o truca al 902 107 007