01/12/2022

Avaluació per compètencies a eCasals

Per garantir el progrés i el seguiment de cada estudiant en l’adquisició de competències i sabers, el projecte Codi obert d’Editorial Casals ofereix al professorat una proposta de recursos i eines d’acompanyament constant en tot el procés d’aprenentatge.

Situem l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge i el convertim en protagonista del seu procés d’avaluació propi.

La LOMLOE i la proposta d’avaluació en el projecte Codi obert

La LOMLOE estableix que l’avaluació de l’alumnat serà global, continuada i formativa, i que tindrà en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d’aprenentatge. També estipula que, en finalitzar cadascun dels cicles, el tutor o la tutora emetrà un informe sobre el grau d’adquisició de les competències clau per part de cada estudiant, i n’indicarà, si escau, les mesures de reforç que s’han de preveure en el cicle o en l’etapa següent.

Recordem que les competències clau conformen el perfil de sortida de l’alumne i que la LOMLOE les connecta amb les competències específiques de cada àrea.

Les competències específiques són assoliments que l’alumnat ha de poder desplegar en actituds o en situacions el tractament de les quals requereix els sabers de cada àrea. Cada competència específica s’avalua a través dels seus criteris d’avaluació corresponents, que indiquen la consecució dels aprenentatges de l’alumnat.

avaluació per competencies

Per valorar si els alumnes han assolit els criteris d’avaluació és necessari establir les evidències o activitats d’aprenentatge que s’avaluaran, per poder-les analitzar i per poder també introduir canvis en el procés d’ensenyament, amb l’objectiu que els alumnes progressin adequadament.

En el projecte Codi obert, des del primer curs de l’ESO fins a Batxillerat, hem creat uns indicadors d’acompliment que s’avaluen per mitjà d’una rúbrica desglossada en quatre nivells d’assoliment, al nostre ecosistema eCasals, amb l’objectiu d’avaluar tant les competències específiques com les competències clau de l’alumnat. A partir d’aquests indicadors d’acompliment, Codi obert d’editorial Casals presenta una solució que connecta els sabers amb els criteris d’avaluació de cada comunitat autònoma.avaluació per competències

Gràcies a la proposta d’editorial Casals, el docent podrà compartir fàcilment amb l’estudiant tant l’informe d’avaluació per competències específiques de cada àrea com l’informe d’adquisició de competències clau associat al perfil de sortida de l’alumnat, perquè prengui consciència del seu procés d’aprenentatge propi des d’un punt de vista constructiu, i perquè sàpiga quins aspectes de la competència ha assolit i què ha de fer per millorar.

T’ho expliquem pas a pas en el següent tutorial: