Avís legal

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

1. Informació fiscal i registral
En virtut de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, informem que aquest web és propietat d’EDITORIAL CASALS, SA mercantil, de nacionalitat espanyola, amb domicili al carrer Casp, 79, 1r, 08013 de Barcelona, societat anònima de dret espanyol. Inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, en el tom 4.387, llibre 3.719 de la secció 2a, foli 36, full núm. 12.123, inscripció 1a. CIF: A08199820.

Dades de contacte:
Telèfon: +34 902 107 007
Adreça electrònica: casals@editorialcasals.com

2. Identitat i adreça del responsable del tractament
El titular i responsable del tractament és EDITORIAL CASALS, SA, amb domicili, a efectes d’aquest avís legal, al carrer Casp, 79, 1r, 08013 de Barcelona, i oportunament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. Cookies
Editorial Casals fa servir cookies (fragment d’informació sobre el seu ordinador i la navegació que s’emmagatzema en el seu disc dur i proporcionada a través del navegador) exclusivament per perfilar i millorar la relació amb l’usuari i amb l’objectiu d’adaptar-se als mitjans tecnològics. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies en el seu disc dur, o bé per rebutjar-ne la recepció, i ha de consultar per a aquests efectes les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per obtenir-ne més informació, es pot consultar la política de cookies.

4. Accés i ús del lloc web
Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que es pugui realitzar de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, la informació i les dades del lloc web d’acord amb aquests termes, condicions i polítiques, i d’acord també amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a abstenir-se de fer servir els continguts d’aquest lloc web amb objectius o efectes il·lícits, prohibits o contraris als que s’han establert, o que puguin ser lesius dels drets i els interessos d’Editorial Casals, dels altres usuaris, de tercers o que, d’alguna manera, puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir-ne l’ús habitual o el gaudi per part dels usuaris.

Editorial Casals no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús, o de l’incompliment d’aquestes condicions, d’aquests termes i d’aquestes polítiques, ni tampoc es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o en els fitxers i documents emmagatzemats, com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per Editorial Casals a través del seu lloc web o qualsevol altra anomalia en el seu dispositiu que pogués provocar disfuncions en el sistema informàtic.
– Un mal funcionament del navegador.
– L’ús de versions no actualitzades del navegador.

5. Enllaços a altres llocs web / textos d’ancoratge
En aquest lloc web s’utilitzen o es poden utilitzar textos d’ancoratge que permetin un vincle o un enllaç a altres pàgines i llocs web. Editorial Casals no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o qualsevol altre lloc web al qual es té accés des d’aquest lloc web, o bé que permeti un vincle o un enllaç a aquest lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc no garanteix l’absència de virus o d’altres elements dels continguts enllaçats des del lloc web d’Editorial Casals que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) o en els documents i els fitxers de l’usuari, i s’exclou també Editorial Casals de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot el que s’ha dit.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat
Editorial Casals no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en el seu lloc web, tot i que esmerçarà tots els esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament dels serveis.

A aquests efectes, Editorial Casals queda exonerada de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin haver causat, i derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d’errors en les xarxes de transmissió d’informació aliens a la voluntat d’Editorial Casals.

7. Modificació de les condicions generals d’ús i de la política de protecció de dades i privacitat
El responsable del tractament es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions, aquests termes i aquestes polítiques de privacitat, per adaptar-los a les novetats legislatives i jurisprudencials, així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari ha de consultar periòdicament aquestes condicions, aquests termes i aquestes polítiques, per tal d’assegurar-se’n i de comprovar l’existència de modificacions o canvis, i ha de tenir com a referència la data de l’última actualització.

8. Modificació de les condicions generals d’ús i de la política de protecció de dades i de privacitat[MM1] El responsable del tractament es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions, aquests termes i aquestes polítiques de privacitat, per adaptar-los a les novetats legislatives i jurisprudencials, així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari ha de consultar periòdicament aquestes condicions, aquests termes i aquestes polítiques, per tal d’assegurar-se’n i de comprovar l’existència de modificacions o canvis, i ha de tenir com a referència la data de l’última actualització.[MM2] En relació amb aquesta política de privacitat, remetem l’usuari a aquest enllaç: https://www.editorialcasals.com/legal/

9. Drets de propietat intel·lectual i industrial d’Editorial Casals
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o altres elements qualssevol inserits per Editorial Casals en aquest lloc web (inclosos aquells elements que, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, conformen l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que configuren el lloc web, o «look and feel», marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Editorial Casals i/o a tercers que li han cedit els drets. A aquests efectes, s’entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per Editorial Casals a través de qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o desconegut, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, tant si és total com parcial, dels continguts i/o dels elements inserits per Editorial Casals en el lloc web o en les pàgines que el conformen, exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu per part de l’usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o l’autor d’aquests continguts i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L’accés al lloc web no implica en cap cas cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquestes condicions generals d’ús del lloc web no confereixen als usuaris drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels que s’han previst aquí de manera expressa. Qualsevol altre ús o explotació dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Editorial Casals o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva reproducció total o parcial, la comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web, ja que únicament Editorial Casals en té els drets d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels que s’han permès de manera expressa, caldrà el consentiment previ i per escrit del titular dels drets dels quals es tracti.

No obstant això, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web podria vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, demanem que ho faci saber a Editorial Casals al més aviat possible enviant un correu electrònic a casals@editorialcasals.com.

10. Llei aplicable i jurisdicció competent
La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que s’hagi de conèixer de les relacions entre l’empresa i els compradors. Tanmateix, en aquells casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, Editorial Casals i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la legislació espanyola i als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Actualitzacions
31 d’agost de 2018: tribunal competent i jurisdicció.
25 de maig de 2018: adaptació RGPD.