Directrius curriculars

Activa els sabers dels diferents sentits matemàtics tenint en compte les directrius curriculars contemporànies, tant nacionals com internacionals.

Competencia matemàtica

Desenvolupa la competència matemàtica a través dels processos de resolució de problemes, raonament, comunicació, connexions, representació i pensament computacional, per poder usar el coneixement matemàtic d’una manera eficaç tant a l’escola com a la vida.

Coneixement matemàtic

Es proposa treballar els sis quaderns de cada curs alternant activitats de cada un, per assegurar l’assoliment global del coneixement matemàtic.

Situacions d’aprenentatge 

En les situacions d’aprenentatge es prioritzen els contextos que permeten visualitzar de manera concreta les idees matemàtiques i, des d’una perspectiva STEAM, es fan connexions amb altres disciplines i amb l’entorn.

Combina dibuixos i fotografies

Combina dibuixos i fotografies: els dibuixos formen part d’un món fantàstic, molt necessari en aquestes edats, però es comença a proporcionar realisme a través de fotografies per apropar progressivament les matemàtiques als infants.

Garanteix l’autonomia del professorat 

Garanteix l’autonomia del professorat: s’ofereix una guia didàctica que orienta i empodera el docent per dur a terme el procés d’ensenyament de les matemàtiques d’una manera flexible però, alhora, rigorosa.  

La col·lecció

La col·lecció Capicua+ consta de sis quaderns per a cada curs del segon cicle de l’Educació Infantil i una proposta didàctica per al docent.

Sentit algebraic
Proporciona el llenguatge en què es comuniquen les matemàtiques. Engloba els coneixements relacionats amb les relacions, els patrons i el canvi.

Sentit numèric
Es caracteritza pel desenvolupament d’habilitats i maneres de pensar basades en la comprensió, la representació i l’ús flexible de nombres i operacions.

Sentit espacial
És fonamental per comprendre i apreciar els aspectes geomètrics del món. Aborda els coneixements de l’espai referents a la posició i les formes.

Sentit de la mesura
Es caracteritza per la comprensió i la comparació d’atributs mesurables dels objectes del món natural: la longitud, la capacitat, la massa, el temps, etc.

Sentit estocàstic
S’orienta cap a la interpretació crítica de dades, així com la presa de decisions en situacions d’incertesa, a partir de la informació estadística.

Connexions matemàtiques
Evidencia que el coneixement matemàtic no és un coneixement aïllat, sinó que manté vincles amb molts coneixements d’altres disciplines, i que les
matemàtiques són presents en el món que ens envolta.

Contingut

Què trobem a cada quadern?

Una introducció titulada «Les matemàtiques en l’educació infantil», que mostra què ofereix cada quadern i l’evolució dels continguts.
Una o dues activitats per página, amb instruccions a la part superior.

 

Senyalització dels processos o de les habilitats matemàtiques.

Compleció amb adhesius.

Repte final: «Qui és l’intrús?». Per trobar l’intrús entre quatre elements.

 

Senyalització dels processos o habilitats matemàtiques

Competencia matemàtica

Material per al docent

Guia didàctica

 

Conté l’exposició de les bases metodològiques de la col·lecció i orientacions didàctiques per a cada quadern.

Àngel Alsina

Catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques i director de la Càtedra de Didàctica de les Matemàtiques M. Antònia Canals de la Universitat de Girona. Les seves línies de recerca estan  entrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques en les primeres edats, i en la formació del professorat de matemàtiques de les etapes d’Educació Infantil i Primària. Ha publicat diversos articles i llibres sobre qüestions d’educació matemàtica, i ha dut a terme múltiples activitats de formació permanent del professorat per tota la geografia espanyola i a l’Amèrica Llatina.

Els il·lustradors

Cecilia Moreno i Miguel Ordóñez

Autor
Sol·licita una mostra!