24/02/2022

Codi obert LOMLOE, el nou projecte educatiu per ESO i Batxillerat

Codi obert LOMLOE

Codi obert LOMLOE és l’expressió de la voluntat d’estar oberts al món, un món que canvia amb rapidesa i que ens anima a encarar nous desafiaments.

Des d’aquesta perspectiva, posem a disposició de la comunitat educativa les eines necessàries per dotar la nostra joventut d’habilitats útils, que desenvolupin al màxim el seu potencial i el seu talent en un context d’igualtat d’oportunitats. Es tracta d’oferir-los el codi que els serveixi per interpretar la realitat, estimular el sentit crític, participar en la construcció del seu propi futur i créixer com a persones autònomes més lliures i, per tant,
més felices.

Com adaptarem les aules per satisfer aquest repte? Els eixos principals de Codi obert que proposem per al vostre centre són:

  • L’aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu. Una formació integral centrada en el desenvolupament de les competències clau perquè, un cop acabada l’ESO, els nostres joves tinguin el perfil competencial requerit per exercir de manera satisfactòria els reptes que se’ls presentaran.
  • L’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial. Atendre el desenvolupament sostenible incloent-hi contextos d’aprenentatge d’acord amb el que estableix l’Agenda 2030 per aconseguir un món més pacífic, tolerant, segur i sostenible, i que coneguem les conseqüències que tenen per al planeta les nostres accions diàries i generar, per tant, empatia cap al nostre entorn natural i social.
  • La perspectiva inclusiva i no sexista. Hem de rebutjar els estereotips i prestar una atenció especial a la igualtat efectiva de dones i homes com a pilar de la democràcia, a la prevenció de la violència de gènere i al foment de les vocacions STEM en les noies.
  • Les habilitats per a la vida. Els estudis sobre neuroeducació ens permeten detectar les pràctiques idònies per assegurar l’aprenentatge significatiu, ja que coneixem la importància que tenen l’atenció, la memòria, l’emoció i les funcions executives en l’aprenentatge, a més de saber quines habilitats per a la vida cal estimular per garantir el desenvolupament ple de la pròpia personalitat i l’èxit en la vida.
  • La competència digital. Si pensem en les escoles del futur, la digitalització de les aules sembla una realitat d’abast mundial i indiscutible, ja que els nostres joves són una part activa d’aquest món digital. El desenvolupament de la competència digital no suposa només el domini dels diferents dispositius i aplicacions, sinó que implica l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb el treball, l’ocupabilitat, l’aprenentatge, l’ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la societat.

 

En definitiva, Codi obert LOMLOE és un projecte pensat per als nostres joves, ciutadans del demà, per a la dinàmica contemporània de l’aula i per acompanyar-vos a vosaltres, els educadors, autèntics pilars de l’educació. Perquè qui té el codi per desxifrar el coneixement, té la clau del futur.