09/11/2021

La LOMLOE que ve

Editorial Casals LOMLOE

La nova llei d’educació introdueix novetats que ja tenim incorporades.

Els llibres de l’Editorial Casals Codi obert d’ESO i Batxillerat estan basats en metodologies actives i ajuden a generar aprenentatges significatius i vivencials, per això s’anticipen a la filosofia de la LOMLOE.

Les novetats de la LOMLOE que ja tenim incorporades pots veure-les als catàlegs de Física i Química, Música i Visual i Plàstica.

Física i Química

 

Música

 

Visual i Plàstica

 

Lengua castellana y Literatura

 

El disseny curricular

  • Contextualització dels aprenentatges en àmbits personals, socials, educatius i professionals: les situacions d’aprenentatge. La situació d’aprenentatge planteja un escenari a partir del qual es desenvolupa un aprenentatge com l’ús dels plàstics a la indústria alimentària, la pobresa i el maltractament a la infància, l’amor possessiu, la consciència ecològica, l’Espanya buida, els superaliments, els hàbits saludables, els perills de les xarxes socials, la reducció del consum energètic, l’ús d’energies netes i renovables, etc.
  • Perfil de sortida de l’alumnat en finalitzar l’educació bàsica amb les competències clau que s’han d’haver assolit i desenvolupat perquè mobilitzin els aprenentatges adquirits i donin resposta als principals desafiaments a què hauran de fer front al llarg de la seva vida.
  • Incorporació de 5 eixos transversals de la LOMLOE: drets de la infància, perspectiva de gènere, educació digital, educació per al desenvolupament sostenible i aprenentatge significatiu, competencial, crític i reflexiu.
  • Projectes col·laboratius oberts a la participació ciutadana per afrontar i resoldre problemes locals i globals: ciutadania activa.

Atenció a la diversitat

  • Plans personalitzats i mesures de reforç i recolzament per a l’alumnat amb dificultats: recursos com el quadern Aprèn el que és bàsic i les àrees digitals.

Avaluació

  • Aprenentatge permanent, continu i formatiu: les rúbriques d’avaluació de competències i el seu grau d’adquisició.

 

Els nous llibres de Codi obert LOMLOE que llançarem properament incorporen aquestes i la resta de novetats de la nova llei d’educació LOMLOE.