Condicions i termes d’ús d’una llicència

INFORMACIÓ PRÈVIA
Per mitjà del present document s’estableixen els termes i les condicions pels quals es regeix l’accés, la reproducció i l’ús dels productes i serveis (en endavant, els «Termes i Condicions») comercialitzats per l’entitat EDITORIAL CASALS, SA, amb domicili al carrer de Casp, 79, 1r, 08013 de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 4.387, Llibre 3.719 de la Secció 2a, Foli 36, Full núm. 12.123, i CIF A08199820 (en endavant, «Editorial Casals») a través dels llocs web que són titularitat del grup Editorial Casals (en endavant, el «Lloc Web»).

Dades de contacte:

Telèfon: +34 932 449 550

Correu electrònic: docencia@editorialcasals.com

La utilització del Lloc Web, així com l’adquisició dels diferents productes i serveis disponibles a través d’aquest canal, suposa que el client (en endavant, el «Client») queda vinculat pels presents Termes i Condicions, així com per les condicions d’ús, la política de privacitat i la política de galetes (en el seu conjunt, les «Condicions i Polítiques») recollides al Lloc Web.

S’entén per Client del Lloc Web la persona física (representant legal d’alumne/a) o persona jurídica que hi accedeix per a la compra d’un contingut digital que serà utilitzat per l’alumne/a com a usuari.

També pot ser usuari d’aquest Lloc Web el professor o professora (en endavant, el «Professor») que utilitzi els continguts digitals adquirits a través del centre educatiu pel canal habitual, si bé no es consideraran Clients a l’efecte de l’adquisició del contingut digital a través del Lloc Web.

Tots ells en el seu conjunt, quant a l’ús de la llicència, seran denominats Usuari o Usuaris.

Les Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment i seran efectives a partir del dia de la seva publicació. És responsabilitat dels Usuaris revisar-les periòdicament i cada cop que hi hagi una contractació dels productes a través del Lloc Web per part del Client. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment de l’adquisició del producte seran les que s’aplicaran.

Quan hi hagi un canvi en les Condicions i Polítiques, Editorial Casals es reserva el dret de comunicar-ho per qualsevol mitjà (per exemple, i no limitat a aquests, el correu electrònic i la pàgina web) i es considerarà que s’accepten les noves condicions si es continua fent ús del Lloc Web.

productes digitals
A través del Lloc Web el Client pot obtenir continguts educatius editorials en format digital (en endavant, el «Contingut digital» o «Continguts»).

 

Aquests Continguts són contractats a través d’una llicència d’ús de duració determinada denominada llicència digital (en endavant, la «Llicència»).

 

La Llicència serà d’ús temporal i tindrà caràcter personal no comercial, no serà transferible ni exclusiva i servirà per a accedir als Continguts contractats.

Per poder fer ús de la Llicència és requisit previ activar-la al Lloc Web d’acord amb les instruccions que s’hi detallen.

Així mateix, l’usuari de la Llicència s’haurà de registrar al Lloc Web i acceptar la resta de Condicions i Polítiques d’aquest espai.

A què dOna accÉs la llicència
La Llicència dona un accés limitat als Continguts i serveis associats al Contingut digital als quals fa referència la Llicència.

Durant la vigència de la Llicència, Editorial Casals podrà alterar-ne el Contingut editorial per causes funcionals o operatives de caràcter excepcional que obliguin a modificar-lo.

Editorial Casals podrà modificar en qualsevol moment l’oferta comercial de Continguts que pugui implicar canvis en els productes, els preus o altres condicions comercials, així com fer-ne promocions. Així mateix, podrà afegir Continguts nous a la Llicència que estigui en vigor, sempre que el tipus de Llicència ho permeti.

preu i pagament
El preu de venda de la Llicència serà el que es trobi publicat a la fitxa de cada Contingut digital en el moment que el Client efectuï la compra, i Editorial Casals es reserva el dret a modificar-lo en qualsevol moment fent-ne publicitat.

Excepte quan estigui expressament indicat, els preus publicats s’han d’entendre amb IVA inclòs.

El pagament es podrà fer únicament amb targetes de crèdit o dèbit VISA i Mastercard activades per fer compres per internet. Editorial Casals es reserva el dret d’establir els mecanismes oportuns per tal de comprovar el compliment d’aquestes condicions.

Editorial Casals es reserva la possibilitat de fer promocions sobre els Continguts digitals oferts a través del Lloc Web, que consistiran en vals de descompte a través del centre educatiu de l’alumne/a usuari de la Llicència.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els Usuaris de la Llicència reconeixen i accepten que Editorial Casals és propietari en exclusiva i titular dels drets d’explotació del Contingut digital i de qualsevol altre element de les seves titularitats respectives a les quals pogués tenir accés l’Usuari.

Aquesta titularitat inclou els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels Continguts digitals.

S’informa que Editorial Casals podrà fer ús en els seus productes de continguts d’obres de domini públic, d’obres subjectes a drets d’autor de tercers amb finalitats docents mitjançant el dret de citació, o d’obres de tercers a través de la llicència corresponent. Els usos esmentats no suposaran per a l’Usuari cap ús addicional més enllà de la contractació de la present Llicència.

D’acord amb el que s’esmenta anteriorment, mitjançant l’acceptació dels presents Termes i Condicions no s’entendrà cedit a favor dels Usuaris cap dret de propietat intel·lectual respecte dels Continguts digitals més enllà del seu dret d’ús a través de la Llicència.

Conforme el que s’esmenta anteriorment, els Usuaris no poden fer un ús de la Llicència fora del seu àmbit personal i privat, i especialment aquells que suposin donar una finalitat comercial a la Llicència. L’Usuari no podrà adaptar, descarregar, revisar, modificar, reproduir en línia (streaming), o exercir qualsevol altre acte de comunicació pública, fer enginyeria inversa, duplicar, publicar, modificar, mostrar, subllicenciar o distribuir cap Contingut al qual doni accés la Llicència que no estigui permès de forma expressa per Editorial Casals, així com fer servir eines diferents de les que hi estan permeses.

En cap cas tampoc es permet l’ús d’altres tècniques com ara l’entramat (framing), el servidor intermediari (proxy server), els robots, les aranyes (spiders o crawlers), o altres eines amb l’objectiu de saltar-se les limitacions de la llicència mateixa, o bé descarregar i indexar els seus Continguts.

Tampoc es permet usar cap tècnica encaminada a impedir el funcionament correcte del servei.

Garanties de la llicència
Quan es facilita la Llicència d’un Contingut digital, si no s’indica el contrari en la fitxa del producte (amb un avís com ara «en construcció»), aquests Continguts estaran sempre complets.

És responsabilitat dels Usuaris verificar que el Contingut digital adquirit satisfaci les seves necessitats de Contingut i de servei. Editorial Casals no ofereix cap garantia respecte de la compilació dels Continguts, així com de la seva correcció i actualització.

Així mateix, Editorial Casals, en la seva vocació de servei, posa a disposició del Professor diferents vies de contacte per tal de rebre peticions de millora o suggeriments, sigui a través de la plataforma, la xarxa comercial o el correu electrònic docencia@editorialcasals.com. Aquestes peticions podran ser aprovades o rebutjades per Editorial Casals sense que sigui necessària cap altra justificació.

Canvis i devolucions
D’acord amb la normativa vigent en matèria de consumidors i usuaris, en el subministrament de Continguts digitals no hi ha el dret de desistiment. En aquest sentit, totes les compres es consideraran en ferm un cop fet el pagament i no tindran dret a devolució.

Sens perjudici del que s’esmenta anteriorment, una Llicència que no hagi estat activada es pot canviar per una altra d’equivalent en el termini de catorze dies (14) naturals des de la seva adquisició.

En cas que per part del Client s’hagi produït un error en l’adquisició de la Llicència i aquesta no hagi estat activada, Editorial Casals procedirà a la devolució de la compra sempre que s’exerciti el dret de devolució en el termini indicat de catorze dies (14) naturals des de la seva adquisició.

El Client pot exercir el seu dret de desistiment d’una comanda en el termini esmentat i en els supòsits previstos contactant amb Editorial Casals a través del correu electrònic docencia@editorialcasals.com indicant a l’assumpte del correu el número de comanda a retornar. En el mateix correu s’haurà d’indicar l’ISBN del Contingut a retornar i el motiu del retorn.

DURAda de la llicència
Pel que fa a la seva durada, es distingeixen dos tipus de Llicència:

·        Llicència de curs: es correspon amb aquella Llicència que finalitza en acabar el curs acadèmic del país del sol·licitant, independentment de la seva durada en el moment de sol·licitar-la.

·        Llicència demo: es correspon amb aquella Llicència que té una durada determinada i que finalitza abans d’acabar el curs acadèmic del país del sol·licitant.

Les Llicències de curs es preveuen per al curs sol·licitat en el país del sol·licitant. En cap cas el fet de no completar el curs pot generar un retorn total o parcial de la Llicència.

Usuaris de la llicència
Editorial Casals distingeix dos tipus de Llicència segons el tipus d’Usuari:

·        Llicències d’alumne: donades per a l’ús exclusiu dels alumnes, tindran els serveis i les limitacions que l’editorial consideri adequades per a un alumne/a. Les Llicències destinades a aquest ús es corresponen formalment amb les adquirides pel Client a través del Lloc Web.

 

·        Llicències de Professor: donades exclusivament al Professor, prèvia validació interna, tindran els serveis que Editorial Casals consideri adequades a la condició de professor/a.

Editorial Casals es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, el perfil de la Llicència (de professor a alumne o a la inversa).

Si es detecta que un Usuari d’una Llicència d’alumne accedeix a una Llicència de Professor suplantant la seva identitat i/o vulnerant els sistemes de validació amb l’objectiu de fer un ús no autoritzat de la Llicència indicada (com ara, per tenir accés als solucionaris i propostes d’exàmens, entre d’altres supòsits), Editorial Casals ho comunicarà al centre educatiu afectat i, en cap cas, serà responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar.

Relació entre els usuaris
Per tal d’accedir a totes les funcionalitats del Lloc Web i de la Llicència, és necessari crear una relació entre Professor i alumne usuari de la Llicència a través dels grups.

Quan un alumne/a s’uneix a un grup gestionat per un professor/a, el professor/a podrà veure les accions que fa l’alumne/a dins del grup i podrà canviar el nom d’usuari i la contrasenya de l’alumne/a en casos excepcionals i justificats prèviament. El Professor únicament serà coneixedor de la contrasenya de la Llicència de l’alumne/a si ha estat el Professor mateix qui ha establert la contrasenya inicial.

Un professor/a pot assignar llicències als alumnes i integrar-los en un grup sense autorització prèvia de l’alumne/a.

En qualsevol cas, l’alumne/a podrà modificar la seva contrasenya d’ accés en qualsevol moment.

PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS
La Llicència permet als Usuaris publicar sota la seva responsabilitat determinats continguts, com, per exemple, omplir formularis, respondre activitats i penjar documents, entre d’altres.

Editorial Casals no té cap obligació de revisar i filtrar aquests continguts pujats pels usuaris ni serà responsable del seu contingut.

Editorial Casals es reserva el dret d’eliminar el contingut publicat per l’Usuari sempre que:

·        Faci un ús abusiu dels recursos que Editorial Casals posa a disposició de l’Usuari.

·        Es tingui la sospita que infringeix els drets d’autor propis o de tercers.

·        No sigui adequat per a la pràctica docent, d’acord amb la normativa i usos vigents.

·        Sigui un contingut ofensiu, injuriós, obscè i/o vulneri la normativa aplicable en qualsevol àmbit.

Tot i que Editorial Casals adopta mesures tècniques estàndards i necessàries per tal de protegir els continguts afegits per l’Usuari, aquesta no serà responsable en cap cas del fet que es pugui produir un incident de seguretat aliè a la seva voluntat que pugui comprometre el Contingut. En qualsevol cas, Editorial Casals actuarà de forma immediata enfront d’aquestes situacions i adoptarà les mesures necessàries per evitar incidents similars.

Per tal que Editorial Casals pugui mostrar el Contingut publicat pels usuaris dins la seva plataforma amb l’ús esperat per l’Usuari, encara que canviïn les tecnologies, en publicar un Contingut l’usuari concedeix a Editorial Casals una llicència sense drets, perpètua, irrevocable i no exclusiva per a usar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir i distribuir aquest Contingut, en la seva totalitat o en part, a tot el món, en qualsevol format, mitjà o tecnologia existent o pendent de descobrir.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La contractació de la Llicència i l’acceptació dels presents Termes i Condicions suposa un tractament de les dades personals dels Clients i Usuaris per part d’Editorial Casals, la qual actua de Responsable del Tractament en els termes del Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

El tractament que se’n fa, així com la seva finalitat, estan detallats en la política de privacitat [CSO1] del Lloc Web.

Així mateix, l’ús de la Llicència permet a qualsevol Usuari introduir contingut propi o de tercers que pot incloure dades de caràcter personal, incloses dades de categoria especial. Aquesta informació serà propietat de l’Usuari, el qual tindrà la consideració de Responsable del Tractament de les dades personals que s’incorporin en els termes del RGPD i LOPDGDD.

En el cas de dades personals de tercers que no pertanyin a l’Usuari de la Llicència, aquest declara [servint els presents Termes i Condicions com a declaració expressa] que ha obtingut el consentiment exprés i per escrit per al tractament de les seves dades, inclosa la posada a disposició de les dades en la plataforma, i eximeix Editorial Casals de tot tipus de responsabilitat pel que fa a la legitimació del seu tractament i davant de qualsevol titular afectat i/o autoritat.

A aquests efectes, Editorial Casals tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament de les dades que s’incorporin per compte del Responsable amb l’única finalitat del processament i emmagatzematge de les dades, així com del manteniment i suport de la Llicència.

L’accés d’Editorial Casals a les dades indicades no es considerarà un tractament de dades per a altres finalitats, sinó un accés per compte del Responsable de conformitat amb la normativa.

La relació d’Encarregat del Tractament es regirà pels pactes següents i comprometrà ambdues parts al compliment de la normativa indicada:

·        Accedir a les dades i fer-ne el tractament d’acord amb les finalitats indicades.

·        Mantenir la confidencialitat sobre les dades i fer complir el mateix deure de confidencialitat a aquells empleats seus que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades, sens perjudici de les obligacions de caràcter legal o peticions jurisdiccionals que obliguin a la seva comunicació.

·        Aplicar les mesures de seguretat necessàries per al tractament de les dades d’acord amb el RGPD.

·        Podrà subcontractar a un tercer els serveis encomanats per l’Usuari que suposin un tractament de dades necessari per a la finalitat encomanada i es considerarà la present disposició com a autorització expressa. El subcontractista, que també tindrà la condició d’Encarregat del Tractament, està obligat igualment a complir les obligacions previstes en aquest document per a l’Encarregat.

·        Destruir les dades a la fi de la Llicència sens perjudici de la seva obligació de mantenir-les degudament bloquejades d’acord amb la LOPDGDD i segons els terminis legals aplicables en cada cas.

Què passa quan S’ACABA la llicència
Passats noranta (90) dies naturals després de la fi de la durada de la Llicència, i si l’usuari no la renova, Editorial Casals es reserva el dret d’esborrar totes les dades associades a aquella llicència.

Si es tracta d’un alumne/a (menor d’edat), si el compte d’usuari no té cap altra Llicència activa associada, podrà ser eliminat completament.

El Professor es pot donar de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça docencia@editorialcasals.com.

Dades personals generades per A l’ús de la plataforma i Tractament de les dades
A mesura que s’usa la Llicència es generen una sèrie de dades personals:

·        Respostes a les activitats: aquestes dades són analitzades de forma anònima per part d’Editorial Casals per tal de saber el nombre d’encerts i errors de les activitats. També per saber-ne la qualitat educativa i l’ús que se’n fa.

·        Registres d’ús: en fer servir els diversos elements (llibres, pàgines, recursos, activitats), es genera un registre d’accessos als diferents recursos i funcionalitats. Editorial Casals utilitza aquest registre d’accessos per donar servei als Usuaris i també, de forma anonimitzada, per conèixer la qualitat educativa i l’ús que es fa d’aquests elements.

·        Ús d’algoritmes: en aquells Continguts digitals que disposin d’aquesta opció –segons les qualificacions obtingudes en les activitats realitzades per l’alumne/a–, el Lloc Web pot proposar o alterar la selecció d’activitats que proposa a cada alumne/a de forma automàtica, sempre en benefici del seu aprenentatge.

Llei APLICABLE i JURISDICCIÓ
Les presents Condicions de compra estan sotmeses a la legislació del domicili d’Editorial Casals.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, s’entendrà que Editorial Casals i el Client s’han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili d’Editorial Casals, llevat que la normativa legal aplicable en la matèria disposi imperativament la submissió a un altre fur diferent.

 

[CSO1]Incorporar enllaç