Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Biologia i Geologia, dins de Codi obert,  inclou els llibres per a l’etapa d’ESO.

 

Aprenentatge en context

Articulem cada unitat entorn de 3 a 5 situacions d’aprenentatge relacionades amb diferents situacions reals d’àmbit personal, social i global, en què tenen lloc fets, processos, fenòmens, investigacions, esdeveniments… l’observació i l’anàlisi dels quals són rellevants per adquirir aprenentatges. Es tracta de situacions que, a més, afavoreixen l’autonomia personal i generen competències per aprendre a aprendre en col·laboració amb els companys i les companyes.

Claus del projecte

Renovació del projecte

Comptem amb un nou equip d’autores que han desenvolupat el projecte per adaptar-se a les exigències de la nova llei a través de metodologies basades en la neuroeducació.

Ús de contextos per al procés d’aprenentatge

Permetem la pròpia construcció activa de coneixement per part de l’alumnat i és per això que cada unitat pivota sobre un context i la resolució d’un repte. Per superar aquest repte, es proposen situacions d’aprenentatge, activitats d’aplicació i activitats contextualitzades.

Adaptació curricular

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i d’ajuda, amb el propòsit d’atendre l’alumnat que presenta necessitats educatives especials.

Desenvolupament sostenible

En totes les unitats es treballen de manera transversal un o dos ODS, per tal que en finalitzar el cicle s’hagin abordat tots.

Ecosistema de recursos digitals

Presentem canvis de registre per captar l’atenció de l’alumnat i per promoure la descoberta a través de recursos multimèdia com ara interactius, vídeos d’experiments i animacions.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.
Prova una demo
Descarrega l'app
Catàleg

Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals