Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa, dins de Codi obert, inclou els llibres de Educació en valors cívics i ètics per a l’etapa d’ESO i els llibres de Filosofia i Història de la Filosofia per a l’etapa de Batxillerat.

ESO

Educació en valors cívics i ètics

Ensenyament a partir de l’entorn de l’alumnat 

Contextualitzem els sabers en situacions de la nostra realitat per crear-nos un criteri propi i argumentat.

Orientat a 3er i 4t d’ESO

Tractem els continguts curriculars amb profunditat i rigor per tal de desenvolupar la capacitat crítica i reflexiva de l’alumnat.

Compromís amb els valors ètics

Promovem conductes i actituds coincidents amb els valors ètics i els principis que els sostenen.

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

Partim d’una mirada global sobre el món actual per educar en el compromís actiu i responsable amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn.

Empoderament de l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat 

Proposem projectes interdisciplinaris per promoure el treball col·laboratiu i la transferència d’aprenentatges entre els blocs curriculars de l’assignatura.

Personalització de l’aprenentatge per mitjà de les TIC

Oferim una selecció de recursos per tal de facilitar la comprensió dels continguts, activar les ganes d’aprendre i fomentar un judici crític, ètic i estètic.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Batxillerat

Filosofia

Sentit de la iniciativa i creativitat

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la filosofia tot potenciant el pensament crític a partir de rutines i destreses reflexives.

Personalització de l’aprenentatge 

Articulem una triple seqüència: Prepara’t – Millora – Posa’t a prova, amb l’objectiu d’evocar coneixements previs, oferir itineraris de reforç i ampliació, i ser conscient del propi aprenentatge.  

Orientació a les PAU 

Aprenentatges útils per a les proves de selectivitat, amb propostes d’activitats i avaluació en context.

Exposició rigorosa 

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.


Aprenentatge motivador i connectat

Recursos digitals integrats dins la seqüència d’aprenentatge que recolzen i fomenten la comprensió, l’autonomia i el judici crític de l’alumnat.

Avaluació competencial 

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Batxillerat

Història de la Filosofia

Orientat a les PAU

Aprenentatges útils per a les proves de selectivitat. Proposem un gran nombre de comentaris de text resolts i autoavaluables.

El professor a casa 

Vídeos breus que faciliten l’aprenentatge autònom i ajuden a la comprensió de continguts d’una especial rellevància o dificultat.  

Exposició rigorosa 

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.

Ensenyament des de l’entorn de l’alumnat 

Contextualizem els sabers de l’àrea tot implementant metodologies actives que potencien el pensament crític. Les activitats «No és cosa del passat» i «El repte» presenten situacions d’aprenentatge que connecten la filosofia amb els problemes actuals de l’alumnat i exigeixen una aplicació creativa dels continguts.


Aprenentatge visual

Plantegem un aprenentatge més dinàmic a través de diferents recursos audiovisuals. Incorporem una síntesi final dels continguts en format visual.

Avaluació competencial 

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, tot connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals