Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Física i Química, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

 

Aprenentatge en context

Articulem cada unitat al voltant de diverses situacions d’aprenentatge vinculades a diferents situacions reals en què tenen lloc fets, fenòmens naturals, processos, recerques, etc., l’observació i anàlisi dels quals són rellevants per adquirir aprenentatges. Aquestes situacions permeten afavorir l’autonomia personal i generar competències per aprendre a aprendre en col·laboració amb els companys i les companyes.

Claus del projecte

ESO

Ensenyem a partir de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzar els sabers propis de l’àrea en situacions reals de l’entorn de l’alumnat.

Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.

Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat 

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la física i la química.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu 

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Assumir una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals per caminar cap a un futur globalment sostenible.

Catàleg

Descarrega l'app

Laboratori a casa

Claus del projecte

Batxillerat

Ensenyar a partir de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzar els sabers propis de l’àrea en situacions reals de l’entorn de l’alumnat.

Situem l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge

Personalitzem l’aprenentatge per mitjà de les TIC.

Empoderem l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat 

Centrem el nostre objecte d’estudi en la realitat, convençuts que allò que té lloc en la vida real no està compartimentat, sinó que és global.

Facilitem un aprenentatge continu i formatiu 

Personalitzem l’aprenentatge amb itineraris de reforç i de suport.

Ens comprometem amb els objectius de desenvolupament sostenible

Assumir una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals per caminar cap a un futur globalment sostenible.

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals