Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa de Física i Química, dins de Codi obert, inclou els llibres per a l’etapa d’ESO i Batxillerat.

 

Aprenentatge en context

Articulem cada unitat al voltant de diverses situacions d’aprenentatge vinculades a diferents situacions reals en què tenen lloc fets, fenòmens naturals, processos, recerques, etc., l’observació i anàlisi dels quals són rellevants per adquirir aprenentatges. Aquestes situacions permeten afavorir l’autonomia personal i generar competències per aprendre a aprendre en col·laboració amb els companys i les companyes.

Claus del projecte

ESO

Nou ecosistema didàctic: les situacions d’aprenentatge

Oferim a cada unitat un repte com a fil conductor i el seqüenciem en diferents situacions d’aprenentatge per contextualitzar els continguts abordats i per donar resposta a les competències clau en els nous àmbits de la LOMLOE. Incorporem en els contextos els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són l’eix transversal de la LOMLOE, i el treball d’habilitats per a la vida i d’habilitats científiques pròpies de l’àrea.

Personalització de l’aprenentatge

En cada unitat articulem una triple seqüència: Prepara’t (vídeo amb continguts previs per a abordar amb èxit la unitat), Millora (activitats autoevaluables de reforç o ampliació segons el que necessiti l’alumne) i Posa’t a prova (test final d’autoavaluació), amb l’objectiu de ser conscient del propi aprenentatge.

Ecosistema de recursos digitals  

Presentem canvis de registre per captar l’atenció de l’alumnat i per promoure la descoberta a través de recursos multimèdia com interactius, vídeos d’experiments, simulacions, animacions i tutorials de Professor a casa.

Activitats riques i contextualitzades

Donem molt espai a les activitats contextualitzades de caràcter transversal que són les que permeten connectar els coneixements i competències amb el món real.

Aprèn el que és bàsic

Oferim un extens i complet quadern complementari amb activitats extra que l’alumne pot realitzar a mesura que va avançant amb el llibre teòric.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat vinculant els indicadors de desenvolupament de Física i Química amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app

Laboratori a casa

Claus del projecte

Batxillerat

Aprenentatge a través de contextos

Aprenentatges útils per a les proves d’accés a la universitat de totes les comunitats autònomes, amb la proposta d’activitats i l’avaluació en context a partir de les directrius de la LOMLOE.

Estratègia de resolució de problemes

Banc d’activitats i exercicis resolts pas a pas, per consolidar els conceptes i perquè l’alumnat faci seu el procés d’aprenentatge. Cada problema resolt i comentat finalitza amb una proposta de resolució d’un problema semblant.

Renovació de recursos digitals i d’activitats

Oferim una àmplia selecció de recursos multimèdia com interactius, vídeos d’experiments, simulacions i animacions. També s’han incorporat interactius Pas a pas per a afermar la resolució dels problemes més representatius de cada unitat i vídeos amb les explicacions teòriques més rellevants mitjançant el recurs Professor a casa.

Incorporació i actualització d’activitats

Incorporem activitats per a reforçar les destreses, la resolució de tasques, problemes basats en reptes i exercicis transversals i competencials. També s’inclouen activitats per a consolidar les competències i per a desenvolupar habilitats per a la vida.

Exposició dels continguts

S’exposen els continguts de la unitat secundats amb il·lustracions científiques i altres elements gràfics. La unitat inclou un resum amb els conceptes que s’han treballat en ella i que també serveix com a formulari.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals