Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que conformen la proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir un material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovació pedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula. La proposta educativa d’Història, dins de Codi obert, per a l’etapa de Batxillerat inclou els llibres de les assignatures Història de món contemporani i Història de l’art.  

Claus del projecte

Història del món contemporani

Exposició raonada i rigorosa

Prioritzem l’explicació dels processos històrics per facilitar-ne la comprensió per part de l’alumnat, amb nombrosos mapes, gràfics, notes aclaridores sobre conceptes fonamentals, noranta textos històrics i divuit d’historiogràfics, sobre aspectes d’interès especial i adequats al nivell de comprensió de l’alumnat, atès que no es pot aprendre allò que no s’entén.

Recursos multimèdia per aprendre de forma autònoma i facilitar la comprensió

S’han incorporat nous materials complementaris al llibre, com ara vídeos introductoris de cada bloc o compendis, en text i àudio, amb les idees bàsiques de cada unitat.

Situacions d’aprenentatge per construir coneixement nou

L’estructura del llibre manté l’ordre cronològic d’exposició, però s’han inclòs a cada bloc activitats finals de recerca (situacions d’aprenentatge) perquè l’alumnat descobreixi per si mateix la relació que existeix entre el passat i el present, d’acord amb l’esperit de la nova llei educativa.

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El llibre analitza les causes històriques que han donat lloc a l’emergència mediambiental i promou la reflexió sobre les formes de revertir-la. A més, inclou diversos treballs d’investigació articulats al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, seguint les directrius dels nous programes d’estudi oficials.

Dones referents en la història

Es tracta de manera específica, en els apartats corresponents, el paper de les dones en la història contemporània. En l’última unitat, completament revisada i actualitzada, s’hi tracten els «reptes del món actual» que s’indiquen específicament en l’annex de l’assignatura inclòs en el nou Decret d’ensenyaments mínims del Batxillerat.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Claus del projecte

Història de l'art

Contextualització de l’art

Gràcies al context històric, cultural i tecnològic, l’alumnat entén i assimila millor els conceptes i la funció de les obres d’art de cada període. Per aquest motiu, cada unitat s’inicia amb un breu i concís context acompanyat d’exemples visuals.

Història de l’art des d’una perspectiva global, amb especial èmfasi en el paper de les dones

La història de l’art convida a reflexionar, no només al voltant de les formes i els estils, sinó també sobre les relacions entre clients i artistes, la funció social de l’art, la mentalitat col·lectiva, la importància de la conservació del patrimoni, etc. En aquest projecte, a més, incidim en el paper de les dones al món de l’art i recuperem figures importants que han estat tradicionalment ignorades o oblidades al llarg de la història.

Convida a la reflexió i al treballa col·laboratiu

Per mitjà de preguntes i activitats, l’alumnat reflexiona sobre la funció de l’art en el passat i en l’actualitat. Algunes d’aquestes preguntes i activitats s’han de fer de manera individual; d’altres, en equip i de forma col·laborativa. Totes però fomenten l’aprenentatge actiu.

Recursos digitals (mediateca) per a l’estudi de l’art

Per tal de facilitar l’estudi autònom, l’alumnat i el professorat pot accedir a totes les imatges i il·lustracions del llibre; a un glossari terminològic específic; a un diccionari iconogràfic amb explicacions dels temes representats a les obres estudiades; a vídeos de les obres comentades al final de cada unitat; a presentacions amb els aspectes més destacats; i a activitats autoavaluables.

Facilitar la preparació per a les Proves d’Accés a la Universitat

Per mitjà de fitxes amb imatges i il·lustracions tècniques, l’alumnat pot aprendre a fer una fitxa tècnica de les obres més representatives de cada època. Disposa, a més, d’un conjunt d’activitats específiques que l’ajuden a preparar-se per a les PAU, i un exemple de comentari d’obra a cada unitat.

Avaluació competencial

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

Prova una demo

Catàleg

Descarrega l'app
Accedeix a eCasals i prova una demo.
Inicia el registre.
eCasals