29/06/2022

Les claus de l’avaluació competencial

avaluació competencial

El projecte Codi obert d’Editorial Casals ofereix al professorat una proposta de recursos i eines d’acompanyament constant en tot el procés d’aprenentatge que garanteixen el progrés i el seguiment de cada estudiant en l’adquisició de competències, habilitats i coneixements. Situem l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge i el fem protagonista del seu propi procés d’avaluació.

Codi obert d’Editorial Casals facilita l’avaluació competencial des del primer curs de l’ESO.

Des del primer curs de l’ESO, plantegem els indicadors d’acompliment que cal assolir en cada unitat didàctica, així com la rúbrica desglossada en quatre nivells d’assoliment de cadascun dels indicadors, amb el propòsit de valorar d’una manera eficaç els resultats dels estudiants, amb coherència i procurant assegurar una formació sostinguda i continuada en el temps.

A partir dels nostres propis indicadors d’assoliment, Codi Obert d’Editorial Casals ofereix una solució que connecta els coneixements bàsics amb els criteris d’avaluació de cada comunitat autònoma, amb l’objectiu d’avaluar les competències específiques i les competències clau de l’alumnat.

El docent pot compartir fàcilment l’informe d’avaluació amb l’alumnat, perquè prengui la iniciativa del seu propi procés d’aprenentatge des d’un punt de vista constructiu i perquè sàpiga quins aspectes de la competència ha assolit i què ha de fer per millorar.