Masterclass sobre l’avaluació competencial

Et presentem una masterclass sobre l’avaluació competencial a l’àrea d’humanitats a càrrec de Roberto Bravo de la Varga, catedràtic d’institut i autor i coautor de diversos materials didàctics d’Editorial Casals; i a l’àrea de ciències a càrrec de Miguel Àngel González, professor de Física i Química i director del col·legi Alkor d’Alcorcón, així com autor i coautor de diversos materials didàctics d’Editorial Casals.

Cada càpsula de vídeo presenta un tema que guia pas a pas la realització de l’avaluació competencial. Pots accedir a la formació d’humanitats, ciències o al tutorial pas a pas de l’avaluació competencial del nostre ecosistema d’aprenentatge eCasals.

Estem convençuts que aquesta masterclass t’ajudarà en la teva tasca com a docent!

Presentació de Roberto Bravo de la Varga

Catedràtic d’institut i autor i coautor de diversos materials didàctics d’Editorial Casals.

Pas a pas: Quins són els eixos que articulen el model curricular de la LOMLOE?

La llei estableix que l’objectiu de l’educació ha de ser l’adquisició de determinades competències a partir d’allò que coneixem com a situacions d’aprenentatge, escenaris que plantegen un problema concret per al qual l’estudiant ha de trobar una resposta o una solució.

Pas a pas: En què consisteix l’avaluació per competències?

L’avaluació per competències és una tècnica que ens ajuda a determinar el rendiment d’un estudiant a partir d’una sèrie d’evidències basades en l’assoliment d’unes tasques o activitats determinades, gràcies a les quals es formula una valoració qualitativa del progrés de l’estudiant i es posen de manifest tant els seus punts forts com els seus punts febles. Tot això també ens permet mesurar els resultats de l’aprenentatge, tenint en compte els objectius que ens havíem proposat, per tal de poder emetre una qualificació quantitativa per a cada estudiant.

Pas a pas: Quins documents tinc a disposició per traslladar l’avaluació per competències a l’aula?

Rúbriques, sabers bàsics, competències específiques, descriptors del perfil de sortida, programació d’aula, rúbriques de seguiment, un quadre per a l’avaluació de les competències específiques i els descriptors del perfil de sortida.

Pas a pas: Com avaluem les tasques que un alumne ha dut a terme en una unitat?

Partim del document de Programació, que es pot descarregar des d’eCasals.

Pas a pas: Què passa amb els exàmens?

Editorial Casals proporciona una prova inicial per establir les competències que presenta cada estudiant a l’inici del curs i sis proves d’avaluació, dues per trimestre, perquè el docent en pugui escollir una.

Pas a pas: Com podem determinar el nivell de competència d’un estudiant al final d’un trimestre? I al final de curs?

Els resultats obtinguts per l’estudiant en cadascuna de les unitats i en la prova escrita queden reflectits en dos documents d’avaluació trimestral.

Presentació de Miguel Ángel González

Professor de Física i Química i director del col·legi Alkor d’Alcorcón, així com  autor i coautor de diversos materials didàctics d’Editorial Casals.

 

Pas a pas: Quins són els eixos que articulen el model curricular de la LOMLOE?

La llei estableix que l’objectiu de l’educació ha de ser l’adquisició de determinades competències a partir d’allò que coneixem com a situacions d’aprenentatge, escenaris que plantegen un problema concret per al qual l’estudiant ha de trobar una resposta o una solució.

Pas a pas: En què consisteix l’avaluació per competències?

L’avaluació per competències és una tècnica que ens ajuda a determinar el rendiment d’un estudiant a partir d’una sèrie d’evidències basades en l’assoliment d’unes tasques o activitats determinades, gràcies a les quals es formula una valoració qualitativa del progrés de l’estudiant i es posen de manifest tant els seus punts forts com els seus punts febles. Tot això també ens permet mesurar els resultats de l’aprenentatge, tenint en compte els objectius que ens havíem proposat, per tal de poder emetre una qualificació quantitativa per a cada estudiant.

Pas a pas: Quins documents tinc a disposició per traslladar l’avaluació per competències a l’aula?

Rúbriques, sabers bàsics, competències específiques, descriptors del perfil de sortida, programació d’aula, rúbriques de seguiment, un quadre per a l’avaluació de les competències específiques i els descriptors del perfil de sortida.

Pas a pas: Com avaluem les tasques que un alumne ha dut a terme en una unitat?

Partim del document de Programació, que es pot descarregar des d’eCasals.

Pas a pas: Què passa amb els exàmens?

Editorial Casals proporciona una prova inicial per establir les competències que presenta cada estudiant a l’inici del curs i sis proves d’avaluació, dues per trimestre, perquè el docent en pugui escollir una.

Pas a pas: Com podem determinar el nivell de competència d’un estudiant al final d’un trimestre? I al final de curs?

Els resultats obtinguts per l’estudiant en cadascuna de les unitats i en la prova escrita queden reflectits en dos documents d’avaluació trimestral.

Tutorial eCasals

Amb el propòsit de garantir el progrés i el seguiment de cada estudiant en l’adquisició de competències i sabers, el projecte Codi obert d’Editorial Casals ofereix als docents una proposta de recursos i eines  d’acompanyament constant en tot el procés d’aprenentatge. Situem l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge i el convertim en el protagonista del seu procés d’avaluació propi.