Política de privacitat

Havent entrat en plena aplicació el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i la normativa que el desenvolupa, en endavant RGPD, el tipus de dades que es tracten, així com l’ús que se’n fa, podran variar en funció de la relació que mantinguem amb el titular/usuari i dels serveis i els productes sol·licitats.

Responsable del tractament:
EDITORIAL CASALS, SA mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a C/ CASP, 79, 1r, 08013 DE BARCELONA, societat anònima de dret espanyol. Inscrita en el Registre Mercantil de la Província de Barcelona, en el tom 4.387, llibre 3.719 de la secció 2a, foli 36, full núm. 12.123, inscripció 1a. CIF: A08199820.
Dades de contacte:
Telèfon: +34 902 107 007
Adreça electrònica: casals@editorialcasals.com

Exercici de drets: podrà exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació si ho comunica per escrit, amb la indicació de les seves dades, a l’adreça de correu electrònic casals@editorialcasals.com.

Tractament de les dades:
En relació amb el nostre lloc web, Editorial Casals, a través de diferents canals, pot rebre dades personals, que són les següents:

– Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, adreces, correu electrònic i telèfon.
– Dades d’accés als nostres apartats del lloc web, dades de descàrregues dels nostres productes, així com de comentaris en els nostres fòrums, i les dades incorporades en els nostres formularis d’informació lliure.
– Dades pujades pels usuaris registrats amb llicències aptes per interactuar amb el nostre lloc web, que incorporen dades de tercers o pròpies per mitjà de fitxers.

Finalitat dels tractaments:
– Respondre les consultes, proporcionar informació requerida per l’usuari.
– Efectuar la prestació dels serveis i/o dels productes contractats o subscrits per l’usuari.
– Proporcionar a l’usuari l’accés a determinades funcionalitats del lloc web.
– Realitzar totes aquelles activitats pròpies d’Editorial Casals que es ressenyen aquí. Editorial Casals informarà l’usuari d’aquesta obligatorietat i li indicarà quines dades ha d’emplenar necessàriament.
– L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals a través de qualsevol mitjà per informar els usuaris d’activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i més informació sobre els serveis i els productes relacionats amb l’activitat i la prestació de serveis d’Editorial Casals a través del seu newsletter.

En funció dels diferents serveis prestats pel responsable del tractament, les bases que legitimen els tractaments són les previstes en el RGPD:

– Execució o compliment d’obligacions contractuals.
– Interès legítim.
– Consentiment.
– Imperatiu legal.

Confidencialitat de les dades i mesures de seguretat:
Editorial Casals, així com tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals s’hagin comunicat les dades –en el seu cas particular i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari–, estan obligats a observar el secret professional i han d’adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries i que tinguin a l’abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, i evitar tant com sigui possible accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers d’Editorial Casals, segons la naturalesa i la sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

No obstant això, s’adverteix i s’informa l’usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, i és per aquest motiu que Editorial Casals no es podrà considerar responsable d’aquelles pràctiques ni de les seves conseqüències, ni tampoc, especialment, de la presència de virus o altres elements, o bé dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la presència de virus, en el moment de la connexió o en el moment de la descàrrega de continguts des del lloc web, que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software) de l’usuari.

Comunicacions als usuaris
En el cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica a través de la newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els usuaris d’activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i més informacions sobre els serveis i els productes d’Editorial Casals iguals o semblants als que van ser objecte de contractació o d’interès per a l’usuari.
No obstant això, no es consideraran comunicacions comercials i/o publicitàries totes aquelles informacions enviades per Editorial Casals –encara que sigui per mitjans electrònics– als usuaris d’Editorial Casals amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada –encara que no hagi estat subscrita per mitjans electrònics– per l’usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual, negocial i/o comercial.

Serveis en línia
Per a alguns serveis que proporciona el nostre web és necessari registrar-s’hi i es poden crear grups. Aquest registre s’adreça a professors i tutors, els quals poden convidar els seus alumnes a participar-hi, i aquests alumnes acceptaran que els professors tinguin accés al seu nom, cognoms i correu electrònic, amb la finalitat de gestionar l’expedient acadèmic.

Algunes funcionalitats d’aquests serveis permeten la possibilitat d’incorporar imatges, PDF o comentaris en fòrums que tenen una finalitat estrictament vinculada a la docència, i és per aquest motiu que el creador del grup (el docent) serà el responsable de controlar els comentaris i els fitxers que es pugin al portal, atès que també serà el docent qui podrà habilitar o deshabilitar aquestes funcionalitats, i, en tot cas, Editorial Casals podrà suprimir el fitxer o el comentari si el considera inoportú o ofensiu. El mal ús d’aquestes eines pot provocar la cancel·lació de l’usuari.

Finalment, serà el professor o el tutor qui tindrà en exclusiva la possibilitat de modificar les qualificacions publicades, de manera que, si detecten qualsevol alteració, s’hauran d’adreçar a l’«administrador del grup».

En relació amb possibles textos d’ancoratge, s’autoritza l’establiment de vincles i enllaços amb el web des d’altres pàgines i llocs web, sempre que no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca d’Editorial Casals, del web o de qualsevol de les persones i dels productes als quals es faci referència. En l’establiment de vincles amb el web, queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i la propietat dels continguts, com ara l’entramat (framing) o d’altres.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts que promocionin, directament o indirectament, qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal, o que en facin apologia. De la mateixa manera, queda expressament prohibit l’establiment d’enllaços amb propòsits mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del web, llevat de les portades dels llibres, sense el consentiment exprés d’Editorial Casals. En cap cas no es podrà entendre que els vincles al web des de pàgines o llocs web de tercers impliquin relacions d’Editorial Casals amb els seus titulars, ni tampoc implica suport, patrocini ni cap recomanació d’aquests llocs per part d’Editorial Casals, per la qual cosa Editorial Casals no serà responsable en absolut ni del seu contingut ni de la seva licitud.

Comunicació de les dades a tercers:
Les seves dades podran ser comunicades a les empreses que configuren el grup EDITORIAL CASALS –COMBEL EDITORIAL, SA, EXPRESO BIBLIOGRÁFICO, SL– per a objectius administratius interns a nivell de grup.
També hi tindran accés els nostres proveïdors de serveis, per poder complir amb les nostres obligacions contractuals, emparant-se sempre en les oportunes garanties en matèria de protecció de dades.

A més, podem transmetre informació sobre vostè quan així ho requereixin les disposicions legals, o quan se’n derivi, quan ho exigeixi la relació contractual que tenim amb vostè, o bé per haver prestat consentiment o per haver-hi interès legítim.

Temps de conservació de les dades:
Editorial Casals emmagatzema les seves dades en la mesura que és necessari per complir amb els nostres serveis i per millorar la gestió dels nostres productes; en aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la nostra relació comercial és una obligació continuada a llarg termini.

Un cop hagi finalitzat la relació comercial, les dades seran conservades i bloquejades, mentre no transcorrin els períodes de conservació establerts per la normativa aplicable, que pot variar segons el cas. Quan hagi transcorregut aquest termini, les dades podran ser esborrades o es podran mantenir de forma anònima, sense que existeixi la possibilitat d’identificar la persona a la qual es refereixen, per a ús amb propòsits estadístics i d’anàlisi interna.

Actualitzacions
31 d’agost de 2018: clàusules per als serveis d’Editorial Casals, material pujat pels usuaris i inclusió de l’empresa del grup EXPRESO BIBLIOGRÁFICO.
25 de maig de 2018: adaptació RGPD.