tallers i racons

Tallers i Racons conforma un material manipulatiu i vivencial basat en l’observació, l’experimentació i el joc. Presenta una metodologia activa, cooperativa i globalitzadora, en correspondència amb la teoria constructivista de l’aprenentatge, i afavoreix el treball autònom.

Tallers i Racons s’estructura en 5 blocs, corresponents a les àrees curriculars d’Educació Infantil:

És un material flexible que permet reorganitzar l’ordre de les activitats segons les preferències, el nivell de l’alumnat i les possibilitats del centre d’estudis.

És versàtil, atès que combina amb diferents metodologies de treball i s’hi adapta: assemblea, racons, tallers i ambients.

Presenta un material d’aula manipulatiu molt complet per a cada àrea.

Ofereix al mestre pautes de treball perquè adopti el paper de guia i acompanyant dels aprenentatges dels alumnes.

Informa les famílies de l’experiència que viu l’alumne i de l’objectiu que es persegueix a cada activitat.

material per a l’alumne

Es presenta en una carpeta amb formats atractius i variats: cartolines amb propostes
de treball, quaderns de camp, bits per a l’experimentació, quaderns de desenvolupament de la motricitat fina, magazins i blocs de dibuix.

Es tracta de pràctiques d’aprenentatge per a l’exploració del medi físic i natural que ofereixen una aproximació amable i atractiva al saber científic a través de la curiositat, el descobriment i el  coneixement obert i col·laboratiu.

S’estimulen les ments despertes i curioses dels alumnes. Aquesta metodologia els permet aprendre a fer a través de l’experiència, els errors i els encerts.

A partir de propostes amb base científica, s’investiga, es  manipula material i s’enregistren les troballes.

Més continguts

Es tracta de pràctiques d’aprenentatge de les matemàtiques que es basen en l’exploració, la manipulació, l’experimentació i el joc.

Es plantegen activitats de lògica, numeració, geometria, mesura, estadística i probabilitat, fonamentades en l’acció sobre els objectes.

Més continguts

 

Es tracta de pràctiques de lectoescriptura que motiven els alumnes a llegir i a escriure, i que s’adapten als seus diferents processos i ritmes d’aprenentatge.

S’aborda el llenguatge tenint en compte les diverses dimensions que presenta: oral (conversar i escoltar), escrita (conèixer la funció de l’escriptura, aprendre el codi i compondre textos), visual, artística i lúdica (jocs de paraules).

S’ofereixen als alumnes diverses situacions comunicatives per reproduir i exercitar la llengua oral i escrita, per dotar-la de significat i utilitat.

Més continguts

Es tracta de pràctiques d’aprenentatge creatives i artístiques per al desenvolupament grafomotriu.

Es plantegen en forma de reptes gràfics que s’ajusten a les diferents capacitats dels alumnes. Es presenta una programació innovadora d’habilitats motrius i es para una atenció especial a la motricitat fina.

Més continguts

Es tracta de pràctiques d’aprenentatge que inicien l’alumne en l’educació de la mirada i el llenguatge artístic.

Es presenta un conjunt de propostes per fer sobre paper amb tècniques variades, adaptades als tres cursos d’Educació Infantil. Així mateix, s’acosta l’alumne als artistes més rellevants.

Més continguts
Cartolines per desenvolupar tècniques bàsiques P3
VEURE-HO

material per a l’aula

El material d’aula és manipulatiu, creatiu i motivador, i permet l’aprenentatge a través de l’experimentació.
A cada via i cada curs hi correspon un material d’aula, que es presenta en un calaix específic. En apilar diversos calaixos, es forma una calaixera.

material per al mestre

La ruta pedagògica per a cada via i curs conté:

  • Orientacions didàctiques.
  • Programacions.
  • L’enfocament metodològic.
  • Recursos i suggeriments per preparar les diverses pràctiques d’aprenentatge.

  • El material fotocopiable.
  • Eines d’observació i seguiment dels aprenentatges.